آرامش، ایمنی و زیبایی شهرها

نتیجه انتقال صنوف مزاحم و آالینده به شهرکهای صنعتی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

احداث شهرکهای تخصصی - صنفی در ایالم با هدف زیباسازی شهر و انتقال صنوف آالینده از سطح شهر آغاز شده است از اینرو ب//ا همکاری اتاق اصناف و س//ازمان صنعت، مع//دن و تجارت این اس//تان، اطالعات مربوط به صنوف اس//تان جمعآوری و شناسایی میش//ود تا اصناف برای استقرار در ش//هرکها و نواحی صنعتی یا برنامهریزی برای ایجاد شهرکهای تخصصی - صنفی اولویتبندی شوند.

مجموعه ش//هرکها و نواحی تخصصی - صنفی در شهرستان ایالم شامل ش//هرکهای نمایشگاه ماشین، مصالح س//اختمانی، مکانیکان، بنکداران ...و است.

درنظر داش//ته باشید براس//اس تفاهمنامه اتاق اصناف و بازرگانان ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در هر استانی با توجه به ظرفیتهای موجود ش//هرک تخصصی مشاغل صنفی ایجاد میشود.

ایالم اس//تانی اس//ت که به ازای هر 20 نفر یک واحد صنفی در آن دایر است و حجم قابل توجهی از اش//تغال این منطقه را کسبه و بازاریان تشکیل میدهند. با این حال ایالم تنها اس//تان فاقد بازار تخصصی و شهرک صنفی در کشور است.

به اعتقاد نمایندگان اصناف ایالم، نهتنها گرانی در بازار ایالم نیس//ت بلکه با احتساب این شرایط ارزانی نیز وجود دارد، ب//ه طوریکه 37 اتحادیه، 7 واحد بازرس//ی و 03هزار واح//د صنفی اکنون در اس//تان ایالم فعال اس//ت و این آم//ار با توجه به جمعیت اس//تان بیانگر این است که به ازای هر 20 نفر یک واحد صنفی دایر است که حجم قابل توجهی از اش//تغال این منطقه را کسبه و بازاریان تشکیل میدهند.

کارشناسان نیز معتقدند که با مدیریت جامع و ساماندهی صنوف مختلف و انتقال اصناف مزاحم به بیرون از شهر افزون بر کاهش مشکالت شهری، نوعی رقابتپذیری در بازار ایالم ایجاد شود.

مرتضی دارایی، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعت//ی اس//تان ای//الم ب//ا اش//اره ب//ه تصویب ناحی//ه صنف//ی در ش//ورای برنامهریزی اس//تان و کارگروهه//ای مرب//وط اظه//ار ک//رد: اح//داث ش//هرکهای تخصصی صنعتی - صنفی در شهر ایالم و مراکز شهرستانهای استان در دستور کار این شرکت قرار دارد. دارای//ی ادام//ه داد: هماهنگ//ی ب//ا بانکه//ا ب//رای ارائه تس//هیالت ب//ه اف//رادی ک//ه تمای//ل دارن//د در ش//هرکهای تخصص//ی - صنف//ی مش//غول بهکار شوند، میتواند کمک زیادی به این امر کند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان ای//الم با اش//اره به برگزاری نشس//ت عملیاتی رییس//ان اصناف مراکز شهرس//تانهای استان گفت: با توجه با اس//تراتژی ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان ایالم مبنیبر تمرکز احداث ش//هرکهای صنف//ی و اس//تقرار واحدهای صنفی در ش//هرکهای صنعتی - صنفی با هدف س//اماندهی و کمک به اس//تقرار اصناف در ش//هرکها و نواحی صنعتی و نیز ایجاد ش//هرک صنعتی تخصصی - صنف//ی ایالم، اجالس ماهانه اتاق اصناف ایالم با حضور رییس امور شعب بانک تجارت استان، معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان، رییس اتاق اصناف و رییسان اتحادیههای صنفی ایالم برگزار شد.

دارایی با تاکید بر نقش مش//وقهای الزم برای انتقال اصناف به شهرک تخصصی مشاغل صنفی بی//ان کرد: در آین//ده نزدیک و با اج//را و احداث ناحیه صنفی ایالم در راس//تای زیباس//ازی ش//هر ای//الم و انتق//ال صنوف آالینده از س//طح ش//هر گامهای موثری برداریم.

راهاندازی شهرک صنفی ایالم ‹

یارال//ه نصیری، رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان ایالم در این زمینه معتقد است ک//ه مزیت انتق//ال صن//وف مزاحم و آالینده به شهرکهای صنفی عالوهبر بازگش//ت آرامش به شهر و زیباسازی آن، موج//ب روانس//ازی ترافی//ک، کاهش حج//م مراجعات روزمره مردم به مرکز شهر و نقاط پرتردد میشود.

همچنی//ن انتقال صن//وف آالینده به خارج از ش//هرها عالوهب//ر ارتقای بهداش//ت روانی جامعه به زیباسازی فضای محیطی کمک فراوان میکند.

نصی//ری ادام//ه داد: ب//ا توج//ه به اقدام//ات انجام ش//ده و پیگیریهای شرکت ش//هرکهای صنعتی استان و هم//کاری اتاق اصن//اف ایالم بهزودی ش//هرک صنف//ی شهرس//تان ای//الم راهان//دازی و در ادامه این طرح نیز در سایر شهرستانها اجرا میشود.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنعت، در ش//هرکها و نواح//ی صنعت//ی اس//تان آمادگی ب//رای جلب و حمای//ت از س//رمایهگذاران در هم//ه زمینهها از جمل//ه زیرس//اختها، معافیته//ای مالیاتی و مش//وقهای جدید کس//ب و کار وج//ود دارد اما جذب سرمایهگذار در شهرکها و نواحی صنعتی با ایجاد امنیت و اعتماد نزد سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذاران خارجی میسر است.

چندیپی//ش نیز هی//ات اقتصادی و سیاس//ی اس//تان «واسط» کش//ور عراق از شهرک صنعتی ای//الم و ش//باب دیدن کردن//د. ه//دف از بازدید ای//ن هی//ات از ش//هرک صنعت//ی ای//الم و ناحیه صنعت//ی ش//باب معرف//ی واحده//ای تولی//دی، سرمایهگذاری مشترک و توسعه مناسبات تجاری با رویکرد تقوی//ت واحدهای صادراتمحور عنوان شد.

هیات اقتصادی و سیاس//ی ع//راق آمادگی خود را برای مش//ارکت در اجرای طرحهای حوزه مواد غذایی، ش//ویندهها و تولید مصالح س//اختمانی و محصوالت کش//اورزی اعالم کردهاند. همچنین با مذاکرات به عمل آمده زمینه عقد قرارداد تعدادی از واحده//ای صنعتی و تولیدی ش//هرک ایالم با تاج//ران عراقی پیش آمد ک//ه نویدبخش حرکت جدیدی در بخش تولید و صنعت استان است.

همچنین هیات اقتصادی و سیاسی استان واسط عراق در 2 روز عالوهبر برگزاری نشست تخصصی و رودررو و با مدیران و متولیان صنعتی استان، از ظرفیتهای تولیدی اس//تان و واحدهای زرجین باف//ت، پویا نخ و کیمیا بیتومین ایالم مس//تقر در شهرک صنعتی ایالم و واحدهای صنعتی کوالک غرب، کوش//اب غرب و فوالد گستر آتنا مستقر در ناحیه صنعتی شباب بازدید کردند و با روند تولید محصوالت آنها آشنا شدند.

زینلب عبدی-صنایلع کوچلک: احداث شلهرکهای تخصصی - صنفی در ایلام با هدف زیباسلازی شلهر و انتقال صنوف آالینده از سطح شهر آغاز شده اسلت از اینرو با همکاری اتاق اصناف و سلازمان صنعت، معدن و تجارت این اسلتان، اطاعات مربوط به صنوف استان جمعآوری و شناسلایی میشلود تا اصناف برای اسلتقرار در شلهرکها و نواحی صنعتی یا برنامهریزی برای ایجاد شهرکهای تخصصی - صنفی اولویتبندی شوند.

هیات اقتصادی و سیاسی عراق آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای طرحهای حوزه مواد غذایی، شویندهها و تولید مصالح ساختمانی و محصوالت کشاورزی

اعالم کردهاند. با مذاکرات به عمل آمده زمینه عقد قرارداد تعدادی از واحدهای

صنعتی و تولیدی شهرک ایالم با تاجران

عراقی پیش آمد

یاراله نصیری

مرتضی دارایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.