صدور الکترونیکی ضمانتنامه صنایع کوچک

در‹حاشیه‹برگزاری‹بیست‹و‹دومین‹نمایشگاه‹الکامپ‹رونمایی‹شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

بعد از عملیاتی شدن سامانه در کل کش//ور، متقاضی//ان ب//رای ثب//ت الکترونیک//ی درخواس//ت خ//ود میتوانند به س//ایت صندوق به آدرس www.sif.ir مراجعه کنند.

محمدحس//ین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با بیان اینکه بسیاری از خدم//ات ارائه ش//ده در این صن//دوق در حوزه صنای//ع کوچک در هیچ صن//دوق حمایتی رقیب ندارد به بخش//ی از این خدمات اشاره کرد و گفت: صندوق ضمان//ت س//رمایهگذاری صنایع کوچک به موج//ب قانون وظیفه دارد تا موجبات توس//عه سرمایهگذاری صنایع کوچک را فراهم کند ضمن اینک//ه پذیرش ریس//ک در حوزه خری//د، فروش، پیمانکاری و سرمایهگذاری را برعهده دارد.

مدیرعام//ل صن//دوق ضمان//ت س//رمایهگذاری صنایع کوچک با بیان اینکه در حال حاضر س//قف هر ضمانتنامه 30 میلیارد ریال اس//ت، افزود: این خدمات تنها در قبال دریافت حداقل کارمزد (بین یک تا 2 درصد) در طول سال داده میشود.

مقیسه همچنین اظهار کرد: این صندوق در حوزه پیمانکاری نیز ضمانتنامههای مورد نیاز پیمانکاران از قبی//ل مزایده و مناقصه، پیشپرداخت، حس//ن انجام کار و کسور وجهالضمان را صادر میکند که دراین زمینه تا 50 درصد تخیف کارمزد پیشبینی ش//ده و 50 درصد تخفیف نی//ز در وجوه تودیعی نسبت به سیس//تم بانکی درنظر گرفته شده است که متقاضیان میتوانند از آن بهرهمند شوند.

مدیرعام//ل صن//دوق ضمان//ت س//رمایهگذاری صنایع کوچک گفت: برای کاهش و حذف مراجعه حض//وری متقاضیان و تس//هیل ثبت درخواس//ت متقاضی//ان و نی//ز شفافس//ازی مراح//ل صدور، س//امانهای ب//رای مدیریت این فرآین//د طراحی و اجرا شده تا بعد از اجرای مراحل آزمایشی در کل کشور عملیاتی شود که از این سامانه در نمایشگاه رونمایی شد.

مقیس//ه اف//زود: در دو هفته آینده این س//امانه به صورت آزمایش//ی در دو اس//تان اجرایی خواهد ش//د و بعد از آن در کل کش//ور عملیاتی میشود و متقاضیان میتوانند بدون مراجعه به صندوق یا نمایندگان استانی برای ثبت درخواست و پیگیری مراحل صدور ضمانتنامه خود اقدام کنند.

‹خدمات‹و‹فرآیندهای‹الکترونیکی ‹

در ادامه این مراس//م، اصغ//ر مصاحبنیا، رییس مرک//ز نوس//ازی و تح//ول اداری و دبی//ر کارگروه توس//عه دولت الکترونی//ک وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: توسعه دولت الکترونیک از برنامهه//ای اساس//ی وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت است و رویکرد به گونهای است که خدمات و فرآینده//ای کاری ای//ن وزارتخان//ه به س//رعت الکترونیکی ش//ود و فرآینده//ا و خدمات مهم در این وزارتخانه انتخاب ش//ده و شناس//نامه خدمات آنها تکمیل میش//ود تا مراحل الکترونیکی کردن فرآیندها انجام شود.

ب//ه گ//زارش ش//اتا، مصاحبنیا با بی//ان اینکه از طریق سیاس//تهایی که از س//وی کارگروه توسعه دول//ت الکترونی//ک در وزارتخان//ه و ب//ا هماهنگی مراج//ع ذیربط تدوی//ن و ابالغ میش//ود، مراحل ایجاد و توس//عه سامانهها و فرآیندهای الکترونیکی ای//ن وزارت را پای//ش و نظ//ارت میکنی//م، افزود: سیاس//تگذاری ما در این حوزه به گونهای اس//ت که ضم//ن همافزایی و تعام//ل در همه بخشهای وزارت، از امکانات موجود حداکثر اس//تفاده ش//ود و برنامهه//ای بخشهای صنع//ت، معدن و تجارت براساس اولویتهای تعیینشده و به صورت متوازن پیش برود.

رییس مرکز نوسازی و تحول اداری و دبیر کارگروه توس//عه دول//ت الکترونیک وزارت صنع//ت، معدن و تجارت یک//ی از برنامههای مهم دیگ//ر این حوزه را توسعه ارتباطات برونس//ازمانی با دستگاههایی که مکمل خدمات این وزارت هس//تند، دانست و گفت: ب//رای تکمیل س//اختار پنجره واحد و در بس//ترهای تعیین ش//ده از س//وی س//ازمان فن//اوری اطالعات، پروژههای زیرساختی مانند ایجاد شبکه «آیایکس» صنعت، معدن و تجارت در دستور کار بوده و مراحل اجرایی را طی میکند. این بس//تر دادههای مورد نیاز ب//رای خدمات وزارت را به ص//ورت یکپارچه دریافت کرده و در سامانههای بخشی توزیع میکند.

مصاحبنیا در خاتمه افزود: با توجه به گستردگی خدم//ات و پیچیدگی فرآیندها، ای//ن وزارت یکی از دستگاههای پیشرو در حوزه توسعه دولت الکترونیک است.

‹ساختار‹توسعه‹دولت‹الکترونیک‹ ‹

همچنین س//یدمهدی نیازی، مدی//رکل دفتر آمار و ف//رآوری دادهه//ا و عض//و کارگروه توس//عه دولت الکترونیک نیز در این زمینه گفت: س//اختار توس//عه دول//ت الکترونیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت ش//امل صدور مجوزها، تامین مالی، مش//وقها و معافیته//ا، حوزه معدن ش//امل صدور مجوزها، حوزه تجارت ش//امل صدور مجوزها، کنترل و نظارت بر قیمتها و رس//یدگی به ش//کایات، حوزه تجارت الکترونیک شامل صدور گواهی نماد، گواهی امض//ای الکترونیک//ی و رهگیری، ح//وزه آموزش و پژوهش شامل صدور مجوزها و مشوقها و در نهایت حوزه اطالعرس//انی و شفافسازی شامل پورتالها و پایگاههای اطالعاتی و پایگاههای اطالعات جغرافیایی است.

نی//ازی تصریح ک//رد: س//امانه ص//دور ضمانتنامه صن//دوق ضمان//ت س//رمایهگذاری صنای//ع کوچک در ح//وزه صنعت و تامین مالی ق//رار دارد و خدمت جدیدی است که مراحل تحلیل و اجرای آن در چند ماه اخیر انجام ش//ده و رونمایی ش//د ت//ا با عملیاتی ش//دن آن یکی دیگر از خدمات مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت الکترونیکی شود.

س/امانه الکترونیکی صدور ضمانتنامه در صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در حاش/یه برگزاری بیست و دومین نمایش/گاه الکامپ در غرفه وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. این سامانه امکان ثبت درخواست متقاضیان تا صدور ضمانتنامه را دارد.

متقاضیان در این س/امانه میتوانند برای ثبت درخواست خود به صورت الکترونیکی اقدام کرده و مراحل بررس/ی درخواست خود را رهگیری و رصد کنند. از طریق این سامانه، امکان نظارت و پایش مراحل صدور ضمانتنامه برای عوامل اجرایی، نظارتی و مدیران ارشد صندوق فراهم خواهد بود.

محمدحسین مقیسه

اصغر مصاحبنیا

سیدمهدی نیازی

زینب عبدی صنایع کوچک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.