نقش بازاریابی در صنعت ملی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

توس//عه صنعت مل//ی و رونق بازار صنایع داخلی موجب رونق کس//ب و کار، ایجاد اش//تغال و رش//د اقتصادی کشور میش//ود اما در شرایطی که به دلیل ناهماهنگی عرضه و تقاضا رکود بر بخشی از این بازار حاکم است نباید تولیدکنن//دگان را مقصر رک//ود بازار دانس//ت؛ چراکه هرچند تولید صنایع داخلی در س//الهای اخیر قدری رشد داشته اما از این جهت که قدرت خرید مردم به موازات آن تقویت نشده موجب کاهش نسبی تقاضا در بازار ش//ده اس//ت ولی از آنجا که صنعت داخلی بخش مهمی از اشتغال را دربر میگیرد باید برای توس//عه فروش کااله//ای داخلی کمدوام و بادوام در مقاطع و شرایط مختلف برنامهای جامع تدوین شود. یکی از برنامهریزیها، فراگیری فنون بازاریابی است. بازاریابی محصوالت و خدمات، عامل ماندگاری و بالندگی موسسات و بنگاههای اقتصادی است و به این جهت از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در چرخه تولید تا مصرف نقطه کلیدی تلقی میشود. حال اگر این فرآیند با پشتوانه تحقیقات بازار همراه ش//ود که خود میتواند بخشی از علم بازاریابی باشد بهطور قطع اثربخشی بیشتری خواهد داشت. «راسبی گازیر» معتقد اس//ت در بازاریابی، اطالعات تنها بهعنوان مبنایی برای اتخاذ تصمیمات بهتر نیس//ت بلکه یک دارایی ارزش//مند است که از نظر استراتژیک میتواند مزایای رقابتی به بار آورد.

در شرایطی که تولید و عرضه کاال و خدمات بهعنوان مبنا و میزانی برای س//نجش توسعهیافتگی اقتصادی کش//ورها قلمداد میشود، عنص//ری نقش حیاتی دارد که پایداری این روند را تضمین کند. این عنصر بدون ش//ک مصرفکننده است که حق انتخاب دارد از اینرو گزینههایی که برای انتخاب پیشروی اوس//ت و براساس آنها یکی را بر دیگری مقدم میدارد، بس//یار اساس//ی و تعیینکننده است. باید این موارد را ش//ناخت، تحلیل کرد و تولی//د را بر پایه آنها بنیان نهاد. البته قبل از هرچیز باید پذیرفت که الزمه تحقق این هدف، شناخت عالقههای مش//تری، مدیریت تجربه مشتریان، درک تحوالت بازار و برنامهری//زی درس//ت برای توس//عه محصوالت جدید اس//ت و در ش//رایط فعلی که بازار نیازمند کلینیک اس//ت باید سراغ تحقیقات بازاریابی رفت. تحقیقات بازاریابی زمانی ضرورت دارد که مش//کلی مش//اهده میش//ود مانند کاهش س//هم بازار یا ضعیف شدن نحوه توزیع. تحقیقات بازاریابی روشی عینی، منظم و منسجم است که از طریق آن اطالعات الزم و مناسب برای تصمیمگیری مدیر بازاریابی فراهم میش//ود. یکی از مواردی که موجبات تصمیمات س//ازنده و درس//ت مدی//ران بازاریابی را فراه//م میکند، تحقیق//ات بازاریابی اس//ت؛ تحقیقاتی که بهطور کلی به گروههای تحقیقات درباره بازار، تحقیقات درباره مشتری و مصرفکننده و تحقیقات درباره محصول تقس//یم میش//ود. تحقیقات بازاریابی کاربردهای زیادی دارد؛ این تحقیقات بیش//تر در تعیین سیاس//تهای بازاریابی به کار میرود و ب//ه این ترتیب از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به بهترین شکل استفاده میشود؛ تحقیقات بازاریابی با کشف بازارهای جدید، موارد استفاده از کاالها و خدمات پیشین را توسعه میدهد. مهمترین مزیت تحقیقات بازاریابی این اس//ت ک//ه موجب حذف تصمیماتی که بر پایه اطالعات نادرس//ت است، میش//ود و از آنجا که اغلب پس از تصمیمگیریه//ای مهم تجاری امکان بازگش//ت وج//ود ندارد از س//رمایهگذاریهای سنگین و بدون تحقیق و مطالعه در بخشهای غیرضروری جلوگیری میشود. تحقیقات بازاریابی همچنین موجب کاهش هزینهها میشود و تاثیر فعالیتهای تبلیغاتی را افزایش داده و باعث توسعه فروش میشود. در سازمانهایی که برنامه کار خود را با توجه به نیازها و خواستههای مشتریان تنظیم میکنند، تحقیقات بازاریابی گامی اساسی در مسیر شناختن مشتریان است. باید گفت نقشحیاتیتحقیقاتبازاریابیبرقراریپیوندبینمشتریوسازمان از طریق اطالعات اس//ت. باید به یاد داشته باشیم که بازاریابی سبب بهبود پایههای صنعت و تولید میش//ود. ب//ه موازات آن بهبود نقش صنعت داخلی کش//ور تاثیرات وسیعی در س//طوح مختلف اجتماع به جای میگذارد. بس//یاری از دگرگونیهای سودمند اجتماعی که با سرمایهگذاریهای بهداش//تی، فرهنگی، کشاورزی و صنعتی در طوالنیمدت بهدس//ت میآیند با س//رمایهگذاری در صنعت ملی به آسانی حاصل میشود. با درنظرگرفتن زیرساختهایی که به همراه صنعت داخلی در کش//ورها به وجود میآید، توسعه صنعتی سرعت میگیرد.

شهرام شیرکوند پژوهشگر صنعتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.