100 میلیارد دالر ذخایر ارزی داریم

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

ب//ه گفته وزیر امور اقتص//ادی و دارایی باید جلوی برگش//ت تورم را بگیریم چراکه به هسته سخت تورم رسیدهایم و مبارزه با آن دشوار شده است.

به گزارش ایس//نا، علی طیبنیا دوش//نبه 29 آذر در مراسم گرامیداش//ت روز وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداش//ت ش//هادت دکت//ر محم//د مفت//ح در شهرس//تان تویس//رکان اظهار ک//رد: نباید تالطمات در بازاره//ای بینالملل//ی و افزای//ش ن//رخ ارز را فراموش کرد، خوش//بختانه با پای//ان یافتن تحریمها و اعمال سیاستهای خردورزانه، بخشی از تنگناهای اقتصادی کش//ور به پایان رس//ید بهطوریکه اقتصاد ای//ران در س//ال 1395 به طور همزمان رش//د باالی اقتص//ادی و تورم یک رقم//ی را تجربه خواهد کرد و این در حالی است که وقتی دولت یازدهم اداره امور را به دست گرفت رشد اقتصادی کشور منفی و تورم بیش از 04درصد بود.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه در نیمه نخس//ت امسال رشد تولید در کشور به 4/7درصد رسیده و نرخ تورم 6/8درصد کاهش یافته از وابس//تگی کش//ور به نفت انتقاد کرد و یادآور ش//د: با وجود تاکی//د رهبر معظم انقالب بر کاهش و قطع وابستگی به نفت سیاستها به گونهای بود که این وابستگی افزایش یافت.

وی اضاف//ه کرد: کاهش قیمت نفت در ایران منجر به دو نتیجه تش//دید تورم و کاهش نرخ تولید ش//د ب//ه طوریکه در آن زمان میش//د از ذخایر ارزی در خارج از کش//ور برای مدیریت این مش//کل استفاده ی//ا نف//ت را پیشفروش ک//رد. در ح//ال حاضر روی کاغ//ذ 001میلی//ارد دالر ذخای//ر ارزی در خارج از کش//ور داری//م و ای//ن در حالی اس//ت که کشورهای حاش//یه خلیجفارس اوراق قرضه را در بازارهای بینالمللی منتشر میکنند و کسب درآمد دارند اما این امکان برای ایران وجود نداشت.

وزی//ر اقتصاد ب//ه تحمیل جن//گ کاهش قیمت به کش//ور از س//وی عربس//تان اشاره کرد که ضرر زیادی ب//رای ایران به بار آورد چراکه آنها میخواس//تند مقاومت ایران را بش//کنند. وی خاطرنش//ان کرد: خوشبختانه از پیشبینیها در س//ال 95 جلوتر میرویم به طوریکه برای امس//ال رش//د اقتصادی 5درصدی هدفگذاری ش//ده بود و از طرف دیگر باید جلوی برگش//ت ت//ورم را بگیریم چراکه به هس//ته سخت تورم رس//یدهایم و مبارزه با آن دشوار شده است. طیبنیا افزود: به دنبال کاهش ت//ورم از 8درصد نبودیم چراکه ممکن اس//ت تبعات س//نگینی برای اقتصاد کش//ور ایجاد کن//د. در 3ماه نخس//ت سال نس//بت به مدت مشابه س//ال گذشته رش//د 4/5درصدی داش//تیم که تابس//تان امسال به رشد اقتصادی 2/9درصد دس//ت یافتیم. وی با بیان اینکه رش//د اقتصادی نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مش//ابه سال گذش//ته 7/4درصد بوده، ادامه داد: اگر نرخ رشد 8درصدی برای کشور درنظر گرفته شده امکان دست یافتن به آن وجود دارد.

وزیر اقتصاد عزت و کرام//ت ملی را در گرو اقتدار در تولید و ثروت دانس//ت و با بیان اینکه رسیدن به رش//د اقتصادی با همدلی و وحدت امکانپذیر است، تصری//ح کرد: باید با اینکار زمینه ایجاد زندگی بهتر را برای مردم فراهم کنیم چراکه آنها شایسته بهترین هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.