ملی بانک پی.ال.سی لندن به سیستم تسویه یورو متصل شد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

معاون ام//ور ارزی و بینالملل بانک ملی اعالم کرد: ملی بانک پی.ال.س//ی PLC( - سابس//یدری بانک ملی ایران) در لندن به نظام پرداخت تارگت ‪)2 Target( 2‬ متصل ش//د. به گزارش روز سهش//نبه روابط عمومی بانک ملی ایران، غالمرضا پناهی گفت: ب//ا این اتصال، ام//کان نقلوانتقال به ارز ی//ورو در منطقه اروپا از س//وی ملی بانک لندن فراهم شده و این بانک آماده ارائه خدمات کارگزاری به ارز یورو به بانکهای ایرانی است. عضو هیاتمدیره بانک ملی ایران یادآور شد: در نظامهای پرداخت یورویی تارگت 2، بانکهای تجاری کشورهای اروپایی عملیات پرداخت و تسویه را از طریق یک//ی از بانکهای مرکزی اروپایی انجام میدهند. به گزارش ایرنا، اتصال ش//بکه بانکی ایران به نظام بانکی بینالملل از دس//تاوردهای برجام اس//ت و بر این مبنا، پیش از این نیز بانک بینالمللی پرشیا در انگلیس ازطریق بانک مرکزی آلمان به نظام پرداخت یورو موس//وم به «تارگت »2 متصل ش//ده بود. ش//عبه فرانکفورت بانک سپه، دیگر بانک ایرانی است که توانسته پس از برجام به نظام تارگت 2 متصل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.