خدمات نیمبهای شهرکهای صنعتی در مناطق کمتر توسعهیافته

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت گفت: اکنون 952 ش//هرک، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعالیت میکنند که از این تعداد 296 ناحیه صنعتی در روس//تاها و مناطق کمتر توسعهیافته مستقر هستند.

به گ//زارش ایرن//ا، علی یزدانی در حاش//یه بازدید از ش//هرک صنعت//ی الیگودرز در جمع خبرن//گاران اظه//ار ک//رد: سیاس//ت وزارت صنع//ت، معدن و تج//ارت و س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی، آماده کردن زیرس//اختهای الزم ب//رای جذابتر ش//دن سرمایهگذاری و تشویق سرمایهگذاران در این شهرکها است.

ب//ه گفت//ه یزدان//ی، امکان//ات م//ورد نی//از ش//هرکهای صنعت//ی در مناط//ق کمت//ر توس//عهیافته ب//ا 50 درص//د تخفی//ف ب//ه س//رمایهگذاران ارائ//ه میش//ود. مدیرعام//ل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ای//ران درباره ش//هرک صنعتی الیگ//ودرز نیز گفت: ش//هرک صنعتی الیگودرز به لحاظ قرار گرفتن در مس//یر جاده اصل//ی، میتواند برای سرمایهگذاران بسیار جذاب باشد.

یزدان//ی اف//زود: امیدواری//م ب//ا تش//ویق س//رمایهگذاران ش//اهد وضعی//ت مطلوبت//ر شهرک صنعتی الیگودرز باشیم.

مع//اون وزی//ر صنع//ت، مع//دن و تج//ارت همچنی//ن در حاش//یه بازدی//د از کارخان//ه داروس//ازی بایر افالک شهرس//تان ازنا با بیان اینکه این کارخانه دارای استانداردهای جهانی است، گفت: سرمایه در گردش مورد نیاز برای این کارخانه تامین خواهد شد.

یزدانی با بیان اینکه فاز تولید داروی انسانی ای//ن کارخانه در حال اجراس//ت، افزود: بخش تولی//د داروی دام//ی ای//ن کارخانه ب//ه دلیل نداش//تن س//رمایه در گردش مورد نیاز تنها با 30 درصد ظرفیت خود کار میکند.

معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت افزود: تامی//ن س//رمایه در گ//ردش مورد نی//از این کارخانه به طور جدی پیگیری میشود.

یزدانی اف//زود: این واح//د میتواند عالوهبر تامی//ن نیاز داخ//ل در ح//وزه داروهای دامی، صادرات هم داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.