اهمیت آموزش انضباط کار در مدیریتهای خانوادگی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

اصلیترین چالش تولی//د از وجود کارگران غیرماهر و آموزشندیده بهویژه در صنایع کوچک ناش//ی میش//ود. از آنجا که واحدهای صنعتی کوچک با تعداد شاغالن کمتر و با سیستم خودمالکی یا به صورت خانوادگی مدیریت میشوند، شاید این دورههای آموزشی برای آنها جذابیت نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.