احداث شهرک صنفی در هر مرکز شهر

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

در هر اس//تانی با توجه به ظرفیتهای موجود ش//هرک تخصصی مشاغل صنفی ایجاد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.