خدمات نیمبهای شهرکهای صنعتی در مناطق کمتر توسعهیافته

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

امیدواریم با تشویق سرمایهگذاران شاهد وضعیت مطلوبتر

شهرک صنعتی الیگودرز باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.