شهرک‹صنعتی‹کاسپین‹به‹051‹لیتر‹برثانیه‹آب‹نیازمند‹است

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قزوین گفت: شهرک صنعتی کاسپین برای تامین نیازهای واحدهای تولیدی مس//تقر در آین//ده، به 150 لیتر برثانیه آب نیاز دارد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی استان قزوین، حمیدرضا خانپور در نشس//ت مش//ترک با فریدون همتی، اس//تاندار قزوین و ستار محمودی، قائممقام وزیر نی//رو اظهار ک//رد: از وزارت نیرو درخواس//ت داریم ت//ا به ارائه مجوزهای الزم ب//رای برخورداری این شهرک صنعتی واقع در شهرستان آبیک از این میزان آب که مصوبه سفر رییسجمهوری نیز است، اقدام کند.

خانپور با بیان اینکه بخش صنعت س//هم ناچیزی از مصرف آب را به خود اختصاص داده است، اظهار ک//رد: با توج//ه به نقش صنع//ت در تامین نیازهای م//ردم و کاهش وابس//تگی ب//ه بیگان//گان در کنار اشتغالزایی و درآمدزایی باید برای تامین آب و برق مورد نیاز واحدهای تولیدی مس//تقر در شهرکها و نواحی صنعتی اقدام کرد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قزوین افزود: برای تامین برق مورد نیاز شهرکهای صنعتی استان قزوین به دو پست 63 مگاوات نیز نیازمندیم که تحقق این موضوع به مجوز و حمایتهای وزارت نیرو نیاز دارد.

خانپ//ور کاه//ش هزینهه//ای تولی//د را یک//ی از سیاس//تهای جدی دولت در بخ//ش اقتصاد خواند و گف//ت: بنابرای//ن انتظ//ار م//یرود دس//تگاههای خدماترس//ان برای ارائه خدمات خود به شهرکها و نواحی صنعتی همراهی و تس//هیل الزم را داشته باشند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین یادآوری کرد: از دس//تگاههای خدماترسان از جمله ش//رکتهای توزیع نیروی برق و آب استان تقاض//ا داریم تا م//اده 18قانون الح//اق برخی مواد به قانون تنظیم بخش//ی از مق//ررات مالی دولت را که وزارتخانههای نیرو، نف//ت و ارتباطات و فناوری اطالعات را مکلف س//اخته تا به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرکها و نواحی صنعتی تا در واحدهای تولیدی مستقر اقدام کنند، اجرایی سازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.