بان ‹کها‹حق‹صدور‹اجرائیه‹برای‹واحدهای‹صنعتی‹را‹ندارند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

دادس//تان بجنورد در دیدار با مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان خراسان شمالی گفت: بانکه//ا نباید ب//رای واحدهای صنعتی مس//تقر در استان اجرائیه صادر کنند.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از خراسان ش//مالی، محمد ی//اران اظهار ک//رد: ادارههای ثبت اس//تان نیز نباید اجرائیههای صادر ش//ده از سوی بانکها را تحویل گرفته یا ثبت کنند.

یاران به تشکیل کمیس//یون حل اختالف صنایع استان اش//اره و تاکیدکرد: این کمیسیون برای حل مشکالت قضایی واحدهای صنعتی مستقر در استان تشکیل شده است تا حل مسائل و مشکالت مربوط به صنایع تسریع یابد.

دادس//تان بجنورد گفت: بانکها و ادارههای ثبت در صورت دریافت مجوز از کمیسیون صنایع استان میتوانن//د ب//رای واحدهای صنعت//ی اجرائیه صادر کنند.

یاران ادامه داد: دادگس//تریهای استان نیز بدون گرفت//ن مجوز از کمیس//یون حل اخت//الف صنایع هیچگونه دادخواستی علیه صنایع را ثبت نمیکنند.

همچنی//ن س//یاوش وحدت، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان شمالی در این جلسه گف//ت: بکارگیری زندانی//ان بند ب//از در واحدهای صنعتی از جمله مواردی اس//ت که به اش//تغال این افراد کمک میکند.

وحدت افزود: بکارگیری این افراد برای واحدهای صنعتی از لحاظ هزینه نیروی کار به صرفه است.

رییس هیاتمدیره ش//رکت شهرکهای صنعتی خراس//ان ش//مالی اظهار کرد: به یقی//ن بکارگیری زندانیان بند باز واجد ش//رایط در ب//ازار کار تبعات فرهنگی و اجتماعی بس//یار خوبی برای این افراد و جامعه دارد.

وحدت تاکیدکرد: با توجه به تش//کیل کمیسیون ح//ل اخت//الف صنای//ع در اس//تان، بانکه//ا باید حمایتهای بیش//تری از واحدهای صنعتی کنند تا شاهد رونق صنایع در استان باشیم.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی خراسان ش//مالی تاکید ک//رد: اینگونه حرکتها از س//وی مسئوالن باعث تس//هیل امور و دلگرمی صنعتگران بهویژه صنایع کوچک و متوسط میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.