راهاندازی فروشگاه مجازی برای تولیدات خراسانجنوبی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان جنوبی از راهاندازی س//ایت فروش//گاه مجازی محصوالت تولیدی خراسان جنوب//ی خبر داد. به گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان جنوبی، عباس جرجانی با اعالم این خبر گفت: سایتی در فضای مجازی برای این فروشگاه اینترنتی درنظر گرفته شده و به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده است که بهزودی فهرست تولیدات استان در آن قرار میگیرد. جرجانی افزود: این سایت با کمک بسیج راهاندازی ش//ده و هر یک از واحدهای تولیدی صنعتی، کش//اورزی، غذایی، صنایع دس//تی، خدماتی و ... میتوانند صفحهای را در این سایت دراختیار خود گرفته و به معرفی و عرضه محصوالت خود در این س//ایت بپردازند. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوب//ی تصریح ک//رد: از آنجا که محص//والت برخی از واحدهای صنعتی اس//تان قیمت باالیی دارد قرار ش//د تا با کمک بس//یج و رایزنی با واحدهای تولیدی اس//تان تمهیداتی اندیش//یده شود تا مش//تریان بتوانند محصوالت اس//تان را به صورت اقس//اطی هم بخرن//د. جرجانی ادامه داد: در حال حاضر این س//ایت راهاندازی شده و چند محصول از دسته محصوالت صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع دس//تی اس//تان در آن عرضه شده است و به زودی دیگر محصوالت تولیدی اس//تان هم در س//ایت قرار خواهد گرفت. به گفته مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی، در این س//ایت فقط محصوالتی که تولید داخل اس//تان باشد معرفی و عرضه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.