احداث ساختمان آتشنشانی شهرک صنعتی مالیر یک در همدان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان از احداث ساختمان آتشنشانی در شهرک صنعتی مالیر یک خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان همدان، کیوان گردان با بیان اینکه ایجاد آش//یانه آتشنش//انی در ش//هرکهای صنعت//ی در دولت تدبیر و امید با جدیت دنبال میش//ود، اظهار کرد: تامین امنیت واحدهای صنعتی و کارکنان این مجموعهها بهعنوان سرمایههای کش//ور همواره دغدغه مهم مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است. گردان با بیان اینکه تامین امنیت شهرکهای صنعتی در دو بعد سختافزاری و نرمافزاری در استان دنبال میش//ود، افزود: برای ایجاد آمادگی در مدیران و کارکنان واحدهای صنعتی برای مقابله با حوادث مختلف تاکنون دورههای آموزش//ی بسیاری در حوزه بهداش//ت و ایمنی برگزار شده است. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان همدان با اشاره به اینکه احداث آش//یانه آتشنش//انی نیز با جدیت در شهرکها و نواحی صنعتی استان پیگیری شده است، تصریح کرد: در همین راستا ساختمان آتشنشانی شهرک صنعتی مالیر یک با مساحت 210 مترمربع با اعتباری افزونبر 5/3میلیارد ریال س//اخته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.