افتتاح مرکز شکلگیری کسبوکارهای نوپا در ارومیه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی آذربایجانغربی از افتتاح مرکز ش//کلگیری کس//بوکارهای نوپ//ا در برج خدمات کس//بوکار ش//هرک فناوری الکترونیک و صنای//ع غذایی ارومیه خب//ر داد. به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی، احسان جوی با بیان اینک//ه در زمین//ه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مبنیبر توس//عه کارآفرینی در صنایع کوچک مرکز شکلگیری کسبوکارهای نوپا با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی افتتاح شد، افزود: هدف این مرکز تقویت مهارتهای کارآفرینی و کسبوکار برای جوانان اس//ت. جوی با اش//اره به اینکه مرکز ش//کلگیری کس//بوکارهای نوپ//ا با همکاری یکی از ش//رکتهای مش//اوره کس//بوکار راهاندازی ش//ده اس//ت، افزود: ش//رکت شهرکهای صنعت//ی آذربایجانغرب//ی به صورت مش//ترک فض//ا و امکانات آموزش//ی و مشاورهای مورد نیاز برای هس//تههای کارآفرینی در حوزهه//ای فناوری اطالعات، رایانه و تجارت الکترونیک را فراهم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.