شروع فاز توسعه نظام پیمانکاری فرعی در استان کرمان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان گفت: فاز توسعه نظ//ام پیمان//کاری فرعی در اس//تان کرمان آغاز ش//د. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی کرمان، مجیدغفاری اظهار کرد: در راس//تای برنامههای حمایتی شرکت ش//هرکهای صنعتی استان کرمان و برنامههای توسعه صنایع کوچک در حوزه توسعه نظام پیمانکاری فرعی طی اج//رای مراحل ارزیابی کیف//ی، فنی و مالی و انتخاب عامل محلی دفتر نظام پیمانکاری فرعی استان کرمان با حضور اعضای انتخاب مش//اور شرکت، مصاحبه نمایندگان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از متقاضیان ش//رکتکننده انجام شد. غفاری تاکید کرد: با توجه به اینکه پروژه نظام پیمانکاری فرعی با هدف تقویت صنایع کوچک و متوس//ط برای افزایش تولید و اشتغالزایی، رقابت بینالملل//ی آنها و جذب س//رمایهگذار خارجی اس//ت، عامل دفتر محل//ی «اسپیایکس» با توجه به طی مراحل قانونی انتخاب و به مدت 2 س//ال قرارداد منعقد ش//د و عامل درحال حاضر در مرحله شناسایی واحدهای صنعتی بزرگ و اقدامات اولیه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.