انحصار زیرزمینی در نوسازی زیرساختهایتهران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

بع/د از اینکه جای خانههای حیاطدار و حوضهای خانه پدری با پارکینگ طبقاتی برجهای آس/مانخراش عوض شد، بسیاری از زیرس/اختهای زندگی شهری نیاز به تغییرات جدی پیدا کرد که برخی از آنها هنوز اجرایی نش/ده و با سیستم قبلی که برای همان خانههای کوچک و بزرگ باصفا بود، زیرش/هر در انتظار نوس/ازی هس/تند. یکی از اصلیترین زیرس/اختهایی که ام/روزه نیاز به نوسازی و توس/عه آن وجود دارد، ش/بکه انتقال آب در کالنشهر تهران است.

از طرف/ی باید درنظر داش/ت که تعویض لولهه/ای بزرگ انتقال آب، آن ه/م درس/ت در مرکزی/ت ش/هرهای پرتردد و ش/لوغ به پروژههایی دردسرس/از تبدیل ش/دهاند اما چ/ارهای جز تعویض و اصالح ش/بکههای انتقال آب نیس/ت؛ امری که بحران کمآبی به شدت و التزام آن افزوده است.

کارشناس/ان از هدررف/ت آب در ش/بکه انتقال آب (از س/د تا مصرفکنن/ده واقع/ی) خب/ر میدهند و این هش/دار، روش/نگر اهمی/ت نوس/ازی خطوط انتق/ال و توزیع اس/ت. ب/ه موجب این اهمیت، تقویت زیرس/اختهای آب شهری، کشاورزی و صنعتی در نهاده/ای مرب/وط دنبال میش/ود. ام/ا هزینههای ب/االی این پروژهها و کمبود منابع مالی موجب ش/ده که نتوان با سرعت قابل قبولی از اتالف آب در لولههای انتقال کاست و اینگونه، آژیر قرمز هدررفت آب به صدا درآمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.