جلوگیری از خروج ۶١ میلیارد دالر ارز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

حیدر بهمنی، مدیرعامل ش//رکت مل//ی حفاری ایران از جلوگیری از حدود ۶۱ میلیارد دالر ارز در عملیات حفاری ۴ ه//زار و ۸۷۱ حلق//ه چاهه//ای نفت و گاز از س//وی این شرکت از بدو تاسیس تاکنون خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.