اتمام احداث 2 پست اسکله از مجتمع بندری کاسپین تا پایان دی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

پس از اینکه انزلی به عنوان منطقه آزاد تعریف شد، چالش فرسودگی و ناتوانی اسکلههای ای//ن بن//در نقش مهم//ی در تجارت اس//تان گیالن داشت. بر این اس//اس دول//ت یازدهم نوس//ازی و توس//عه این بندر را در دس//تور کار ق//رارداد تا مش//کالتی که باع//ث کاهش تج//ارت این اس//تان میش//د برطرف شود. یکی از مهمترین موضوعاتی که به بندر انزلی در زمینه توسعه و نوسازی زیرساختهای تجارت دریایی مربوط میش//د، توس//عه مجتمع بندری کاس//پین بود که براساس آخرین اطالعات تا پایان دی این پروژه اجرا میشود.

مدیرعامل س//ازمان منطق//ه آزاد انزلی با اش//اره به اتمام احداث دو پس//ت اس//کله از مجتمع بندری کاسپین تا پایان دی امس//ال اف//زود: با راهان//دازی مجتمع بندری کاس//پین، تولیدکنن//دگان میتوانند محصوالت خود را به کش//ورهای اطراف بهویژه روسیه صادر کنند.

به گزارش ایسنا، رضا مسرور در دیدار با رییس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به فعالسازی ۸۴ واحد تولیدی راکد و نیمهفعال در راس//تای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این منطقه اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی در 3س//ال گذشته با اعمال معافیتها و مزایای قانونی مناطق آزاد در محدوده منطقه، بستر حضور سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی به منظور افزایش جذب سرمایهگذار و رشد اشتغالزایی را فراهم کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اتمام احداث دو پست اسکله از مجتمع بندری کاسپین تا پایان دی امسال افزود: با راهاندازی مجتمع بندری کاسپین، تولیدکنندگان در بخشهای مختل//ف بهراحتی میتوانند محصوالت خود را به کش//ورهای اطراف بهویژه روسیه صادر کنند. درواقع مجتمع بندری کاس//پین با رویکرد صادرات//ی و هدف قرار دادن بازار روس//یه، ش//رایط افزایش صادرات کاال را در راستای اقتصاد مقاومتی فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی در حوزه انتقال فناوری، حمای//ت از ش//رکتهای دانشبنیان و رش//د ش//اخصهای اقتص//ادی مانند ص//ادرات و صادرات دوب//اره عملکرد خوبی داش//ته گفت: می//زان صادرات از منطقه آزاد انزلی در س//ال ۱۹ براب//ر با ۰۴۴هزار دالر بوده که این رقم در س//ال ۴۹ به ۲۴میلیون دالر رس//یده و همچنین صادرات دوباره از مسیر منطق//ه در ۸ماه امس//ال به ۰۸۱میلیون دالر رس//یده که از هدف پیشبینیشده برای این منطقه فراتر رفته است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه براساس آمار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، رتبه برتر بین 7منطقه در اجرا و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را کسب کردهایم، تاکید کرد: این س//ازمان در راس//تای اهداف مناط//ق آزاد عالوه بر فعالسازی واحدهای صنعتی به فعالسازی واحدهای تجاری راکد هم اقدام کرده و درحالحاضر یکهزار و ۰۰۲ فروشگاه و واحد تجاری در این منطقه فعال است.

مدیرعامل منطق//ه آزاد انزلی با تاکید ب//ر لزوم رفع موانع تعرفهای و مشکالت استانداردهای کاال در کشورهای حاشیه دریای خزر و تاس//یس ش//رکتهای مدیریت صادرات برای افزایش س//هم ایران در مبادالت تجاری با کشورهای حاشیه خزر افزود: با توجه به اینکه کش//ور روس//یه به عنوان هدف اصلی صادرات کاال به ش//مار میرود، در راس//تای تس//هیل مبادالت تجاری و اقتصادی، موانعی از این دست باید برطرف شود.

مجتبی خالص//ی، رییس امور اقتصاد مقاومتی و ش//ورای اقتصاد س//ازمان برنامه و بودجه نیز در این دیدار اظهار کرد: ایجاد مراکز دانشبنیان، ص//ادرات دوباره و صادرات از محل ترانزیت 3رویکرد اساس//ی تبیینشده ستاد اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد اس//ت که منطقه آزاد انزلی در این زمینهها دستاورد و جایگاه خوبی دارد.

وی ب//ا تقدیر از اقدامات س//ازمان در جذب س//رمایهگذار خصوصی برای مجتمع بندری کاسپین و حمایت از واحدهای تولیدی دانشبنیان صادراتی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی به 5 رویکرد درونزایی با اس//تفاده از امکانات داخلی برای تولید، برونگرایی واحدهای مس//تقر در مناطق آزاد با هدف صادرات کاال و خدم//ات به کش//ورهای دیگر با نش//ان ایرانی، مردمی بودن فعالیتها و عدالتمحوری و دانشبنیان بودن آنها توجه دارد.

خالصی با اش//اره به ابالغ ۱۲۱ پروژه بهعنوان اولویتهای مل//ی سیاس//تهای اقتصاد مقاومت//ی در س//ال 5۹ به 3۲ دس//تگاه اجرایی تصریح کرد: هرکدام از این پروژهها از سوی دس//تگاههای مختلف و در س//طح ملی از ابتدای اردیبهشت امسال در دس//ت اجرا بوده و براساس گزارشهای دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی، پیشرفت قابل قبولی داشته است.

وی یادآور شد: در راستای بررسی و ارزیابی میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها چند پروژه مهم در سطح هر منطقه که اغلب واحدهای راکد یا نیمهفعال هستند، انتخاب میشوند.

رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: س//تاد اقتصاد مقاومتی کارگروهی را به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل داده و مصوبات ای//ن کارگروه درجهت بررس//ی مش//کالت و پیگیری آن به دستگاههای اجرایی ابالغ میشود.

رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.