درباره‹مسائل‹فنی‹سانحه‹قطار‹مشهد‹نم‹یتوان‹با‹صراحت‹حرف‹زد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

عض//و کمیس//یون برنام//ه و بودج//ه با اش//اره به صحبتهای آقای مطهری درباره علت س//انحه اخیر قطار مش//هد گف//ت: آقای مطهری نبای//د اظهارنظر میک//رد و صحبته//ای وی غیرکارشناس//ی ب//ود. مهرداد الهوتی با اش//اره به قرائت گزارش کمیسیون عمران درباره سانحه اخیر قطار مشهد در شاهرود به ایلنا گفت: بر اس//اس گزارش//ات و مستندات یکی از مهمترین عوامل دخیل در بروز این س//انحه خطای انس//انی ب//وده اس//ت. وی درب//اره صحبتهای علی مطه//ری در صحن علن//ی مجلس مبنی ب//ر اینکه سیس//تم ATC قطار مش//کل داش//ته است، گفت: معتقدم هر نماینده مجلس//ی میتوان//د نظر خود را درباره وقوع این س//انحه اظهار کن//د اما نمیتوان و نباید نظرات غیرکارشناسانه اظهار کرد و درباره این سانحه نمیتوان با صراحت نظر داد. وی افزود: درباره دالیل وقوع س//انحه ریلی اخیر در شاهرود که منجر به جان باختن تعدادی از هموطنانمان شد موضوع را باید کارشناس//ان فنی این حوزه بررس//ی کنند و به طور قطع پرونده به کارشناس//ان تخصصی ارجاع داده میش//ود. الهوتی ادامه داد: آنچه از مس//تندات به دس//ت آمده و از صوت مکالمات کارکنان ایستگاه قط//ار و مرکز CTC با لکوموتی//وران قطار تبریز – مش//هد شنیده ش//ده این اس//ت که لکوموتیوران به مس//ئول ایس//تگاه میگوید که چراغ قرمز اس//ت و ATC اجازه حرکت نمیدهد اما با دس//تور مسئول مرکز ایس//تگاه ATC خاموش میش//ود و قطار به صورت دس//تی حرکت میکند. این نماینده مجلس ادامه میدهد: این مکالمات نشان میدهد که ATC درست عمل کرده و خطای انسانی منجر به بروز این حادثه غمبار شده است. الهوتی با بیان اینکه موافق استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیستم، گفت: معتقدم همه ما در بروز این سانحه مقصر هستیم. وقتی عمر ناوگان ریلی امروز به ۰5س//ال رس//یده و امکانات و بودجهای هم در اختیار وزارتخانه مربوط برای کاهش عمر ن//اوگان قرار ندادهایم، چط//ور میتوانیم انتظار پیشگیری از سوانح را داشته باشیم؟

وی تاکید کرد: از س//وی دیگ//ر مهمترین نکتهای ک//ه باع//ث افزایش تلفات در این س//انحه ش//د دیر رس//یدن نیروهای امداد ب//ود بنابراین فقط نمیتوان یک دستگاه را مقصر اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.