قطعات قاچاق و بیکیفیتچینی حبابهایی آسیبرسان

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

صنعت قطعه در ایران پیش//ینه چند دههای و شاید افزونبر نیمی از عمر صنعت خودرو کشور را دارد و از این رو در این مرحله دوران نوپایی خود را پش//ت سر گذاشته و آماده است تا همچون همتایان بینالمللی خ//ود که عمری کمتر از صنعت قطعه ای//ران دارند، وارد دنیایی جدید ب//ا فناوری روزآمد ش//وند. در بین قطعهس//ازان، تولیدکنندگان بزرگی وجود دارند که کار با همتایان خارجی را راهی کوتاه برای دستیابی به بازارهای جهانی دانسته و در این راه گامهای بلندی برداشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.