صنعت خودرو در انتظار ثبات قیمت ارز

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

نوس//انات ارزی بهطور قطع بر صنعتی ک//ه 30 درصد از مواد اولیه و ملزوم//ات تولید خود را از طریق واردات تامین میکند، تاثیر بس//زایی خواهد گذاش//ت و قیمت نهایی محصول نیز متاثر از این روند افزایش مییاب//د. از آنجا که صنعت خودرو ناگزیر به تامین ارز موردنیاز خود از بازار آزاد است، بیشک از این نوسانات متاثر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.