پافشاری خودروسازان بر حفظ سهم داخلیسازی مدیرعامل‹ایرا ‹نخودرو:‹در‹قرارداد‹با‹پژو‹دستیابی‹به‹۰۴درصد‹داخل‹یسازی‹در‹پایان‹سال‹نخست‹را‹دنبال‹می‹کنیم

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یک/ی از م/واردی ک/ه در قراردادهای اخی/ر صنعت خودرو هم/واره از آن بهعن/وان نقطه ق/وت قراردادها یاد میش/ود، افزایش عمق س/اخت داخل با تکیه بر توانمندی قطعهسازان اس/ت. این هدف که ب/ا اتصال فع/االن این حوزه ب/ه زنجیره تامین جهانی انجام ش/ده، بیش از آنکه قطعهس/ازان داخلی را ب/ا فناوری و روشهای جدید تولید آش/نا کند، نقش آنها را در تولید محصوالت جدید بیش از پیش میس/ازد. هرچند در ابتدای کار اظهارات زیادی مبنی بر ناتوانی قطعهس/ازان برای انجام تولیدات جدید مطرح شد و میزان داخلیسازی قطعات در س/ال نخس/ت هم/کاری، ۰۲درصد عنوان ش/د ام/ا با این قطعهسازان باید با ارتقای دانش و فناوری تولید با اقتدار با شرکتهای خارجی برخورد کنند تا بیشترین منافع را در زمینه داخلیسازی تولید از آن اقتصاد

کشور کنند حال مش/ارکت قطعهسازان ایرانی و پیوس/تن آنها به زنجیره تامین جهانی پ/ژو را باید ازجمله س/رفصلهای مهم قرارداد ایرانخودرو و پژو دانس/ت که با نظ/ارت کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت باعث بومیس/ازی تولید محصوالت در سال سوم همکاری خواهد شد.

توانمندی شرکتهای قطعهساز ایرانی در تولید قطع//ه در دوران تحریم موید این نکته اس//ت که قطعهسازان به سطح باالیی از بلوغ دست یافتهاند و در ص//ورت دارا بودن فناوری و دانش فنی تولید قطع//ات، توانایی تولی//د قطع//ات موردنظر برای محصوالت جدید و به روز را دارند. حال با توجه به این توانمندی و همزمان با نزدیک ش//دن به زمان عرضه نخستین محصول جدید قراردادهای منعقد شده، هیاترییسه انجمن قطعهسازان در دیداری مش//ترک با مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو دغدغهه//ای خ//ود را مط//رح کردن//د. هرچن//د تاکیدهای هاش//م یکهزارع مبنی بر پافشاری روی مواضع خود درباره داخلیس//ازی، قطعهس//ازان را امیدوار میکند اما باید دید همزمان با شروع کار، چه اتفاقی رخ میدهد.

ب//ه گزارش ایکوپ//رس، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخ//ودرو در ای//ن دی//دار تاکید ک//رد که در قرارداد با پژو دستیابی به ساخت داخل ۰۴درصد در پایان س//ال نخس//ت و ۰۷درصد تا پایان سال چهارم هدفگذاری ش//ده که بر اجرای دقیق مفاد قرارداد پافش//اری کرده و ی//ک قدم از موضع خود کوتاه نخواهیم آمد.

هاش//م یک//هزارع با تاکی//د بر افزای//ش کیفیت محصول قطعهس//ازان گفت: باید در مواجه شدن با مسائل نگاهی راهبردی داشته باشیم تا در زمان بروز هرگونه بحران دچار تزلزل نشویم.

وی با اش//اره به انحصاری نبودن خودرو با توجه به تن//وع تولید محص//ول در کالسه//ای قیمتی مختلف گفت: البته افزایش قیمت، مسیر مناسبی ب//رای برونرفت از مش//کالت تامی//ن و تولید در قطعهسازی نیست و باید با آیندهنگری، برای حفظ شرایط و توازن فعلی، مسیرهای دیگری را درنظر داشته باشیم.

مدیرعام//ل گروه صنعتی ایرانخ//ودرو با تاکید بر برنامهریزی ب//رای جایگزینی محصوالت جدید در خط//وط تولی//د قطعهس//ازان گف//ت: باید به س//متی برویم که هم زمان ب//ا اجرای قرارداد پژو، قطعهس//ازان داخلی با ورود فناوری جدید توسعه یافته و امکان صادرات در شبکه جهانی تامین پژو را نیز داشته باشند.

وی حمایت از قطعهسازان را وظیفه خودروسازان دانس//ت و گفت: قطعهس//ازان کوچک باید سطح فناوری و توان تولید خود را ارتقا داده تا بتوانند به تولید ادامه دهند.

یک//هزارع قیمت و کیفی//ت رقابتی و خدم//ات پس از فروش مناس//ب را ش//اخصهای اصلی ایرانخ//ودرو در هم//کاری با قطعهس//ازان عنوان کرد و گفت: ما قطعهس//ازان را از خانواده ب//زرگ ایرانخ//ودرو میدانی//م و در مس//یر رش//د و ارتقا از آنه//ا حمایت میکنیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو تع//داد زیاد قطعهس//ازان هم//کار با خودروس//از را روی//های نادرس//ت و خالف روش خودروس//ازان بزرگ دنیا دانس//ت و گفت: کاهش تعداد مناب//ع تامین قطعه و حرکت به سوی مجموعهسازی در دستور کار ایرانخودرو قرار دارد.

وی اف//زود: قطعهس//ازان باید ب//ا ارتقای دانش و فن//اوری تولید با اقتدار با ش//رکتهای خارجی برخ//ورد کنن//د تا بیش//ترین مناف//ع را در زمینه داخلیسازی تولید از آن اقتصاد کشور کنند.

یک//هزارع کار انجم//ن قطعهس//ازی را س//خت و پیچی//ده دانس//ت و ب//ا تاکی//د ب//ر داش//تن هوی//ت مل//ی و صنعت//ی اعض//ا در انجم//ن، اظهارامیدواری ک//رد: با انج//ام فعالیت تخصصی در کمیس//یونهای داخل//ی ای//ن انجمن، ش//اهد نتایج خوب و مفیدی برای صنعت خودرو کش//ور باشیم.

‹زنجی/ره‹تامین‹فدای‹انعقاد‹قرارداد‹با‹ ‹ خارج ‹یها‹نشود

در همی//ن ح//ال دبی//ر انجمن صنای//ع همگن قطعهسازان خودرو معتقد است که در قراردادهای جدید خودرویی باید از تجربههای گذشته استفاده کرده و بیشک نباید زنجیره تامین داخلی را فدای انعقاد قرارداد با خارجیها کرد.

آرش محبینژاد با تاکید بر اینکه در دوران پس//ابرجام دو گلوگاه در حوزه همکاریه//ای بینالملل//ی خودرویی وجود دارد که بای//د روی آنها تمرکز کنیم، گفت: نخس//ت شروع مشارکت دوب//اره ب//ا خودروس//ازان بینالمللی بعد از سالهاس//ت ک//ه پس از برجام امکانپذیر ش//ده و بای//د آن را به فال نیک گرفت و امیدوارم صنعت و کشور از این بازگش//ت و مش//ارکت جدید، حداکثر استفاده را داشته باشد.

وی ادام//ه داد: گل//وگاه دوم، داخلیس//ازی قطعات اس//ت ک//ه باید ب//ا تجهیز زنجی//ره تامین قطعهس//ازی و خودروس//ازی این اتفاق رخ دهد. الزمه انجام این مهم، زنجیره دانش فنی و س//رمایه در گردش مناسب است که باید به مجموعهها تزریق شود.

محبین//ژاد با اش//اره به حضور خودروس//ازان و قطعهس//ازان خارج//ی در کش//ور گفت: س//رعت عم//ل و عملک//رد هیجان//ی برخی ب//ا طرفهای خارج//ی و انعق//اد قراردادهای مش//ارکتی بدون درنظر گرفتن مس//ائلی مانند عمق س//اخت تولید ۰۴درصدی در داخل و بدون تهیه زیرساختهای الزم، زنجی//ره تامی//ن و خدمات پ//س از فروش و نیازهای بحق مش//تری را از ای//ن خدمات قربانی کند.

وی افزود: با درنظر گرفتن 3 اصل ش//روع تولید با ۰۴درصد داخلیسازی، بحث تجهیز کل اجزای تامین و زیرساختهای آن و بحث خدمات پس از ف//روش، قراردادهای جدید و آینده صنعت خودرو موفق خواهند بود اما مسئوالن ذی ربط باید قبل از هر مشارکت و قرارداد جدید، طرح توجیهی آن را به خوبی بررسی کنند.

دبی//ر انجم//ن صنای//ع همگ//ن نیرومحرک//ه و قطعهس//ازان خودرو بیان کرد: چنانچه در طرحها و مش//ارکتهای جدید صنعت خودرو که منتج به قرارداد نهایی ش//ده یا میشود، مراحل به درستی طی ش//ده و طرح تجاری و توجیهی باشد، بهطور حتم منابع تامین زیرس//اخت قطعهسازی و مدت زم//ان موردنیاز آن دیده ش//ده و مش//کلی پیش نخواهد آمد.

محبینژاد با اشاره به این مطلب که برای توسعه ی//ک صنعت، دولتها بای//د روی آن تمرکز کنند، یادآور ش//د: صنعت قطعهسازی در زمان تحریم از قطعهسازی جهان فاصله زیادی گرفت و هماکنون با نقطه آرمانی خود فرس//نگها فاصله دارد و این را بای//د بدانیم ک//ه دنیا در انتظار رس//یدن به آن نقطه آرمانی نمیماند و این کمبود باید با سرعتی چند برابر قبل و با سرمایهگذاری و ارتباطات قوی تکمیل شود.

هرچند پیش از این دیدار نگرانیهایی از س//وی قطعهس//ازان درباره نحوه همکاریهای مش//ترک مطرح ش//ده بود اما با برگزاری این نشست انتظار میرود تا حدودی از فشار واردشده به قطعهسازان کاسته ش//ود؛ قطعهس//ازانی که در شرایط تحریم نش//ان دادن//د چی//زی از کش//ورهای رقی//ب کم ندارن//د و میتوانن//د با تکی//ه ب//ر توانمندیهای خ//ود بازوهای کمکی ق//وی برای خودروس//ازان باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.