صنعت‹خودرو‹نیازمند‹اصالحات‹زیرساختی‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهرهوری و ارتقای س//طح تولیدات داخلی، سلسله محدودیتهایی برای شرکتهای واردکننده خودرو به وجود آورد که اکنون زیرنظارت ستاد تنظیم بازار قرار دارد و ای//ن امر میتواند گام مثبتی در راس//تای تحق//ق اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و افزایش بهرهوری صنعت خودرو کشور تلقی شود.

عضو هیاترییسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دراین ب//اره با بیان اینکه صنعت خودرو تاکنون به دلیل اقدامات نامناس//ب ازجمله باال بودن میزان تعرفهها و نیز قرار نگرفتن در فضای رقابتی، نارضایتی مردم را به همراه داش//ته اس//ت، تاکید کرد: با توجه به این شرایط الزم اس//ت با هدف برونرفت از این شرایط برنامهریزیهایی شود.

حمیدرضا صالحی افزود: س//هولت در واردات خودروهای خارجی از یک سو بهعنوان تهدید و استفاده و ورود سرمایهگذار خارجی از سوی دیگر میتواند به عنوان فرصتی برای تولیدکننده داخلی تلقی شود.

وی با اش//اره به سند چش//مانداز ۰۲س//اله عنوان کرد: استفاده از فرصتهای هوش//مندانه و تدوین برنامههای اس//تراتژیک بهترین راه دس//تیابی به قدرت برتر منطقه مطابق با سند چشمانداز ۰۲ساله به شمار میآید.

عض//و هیاترییس//ه خانه صنعت، مع//دن و تجارت اس//تان تهران در ادام//ه ب//ا ارائه راهکاری مناس//ب ب//رای بهب//ود وضعیت صنعت خودروسازی کش//ور بیان کرد: دولت میتواند به مرور زمان از طریق کاهش تعرفه خودرو، اقدامات مناسبی برای ارتقای بهرهوری و تنظیم بازار انجام دهد.

عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران نیز عنوان کرد: طرح سرمایهگذاری مشترک که از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح ش//ده گام مثبتی برای پیشرفت این صنعت است چرا که شرایط را برای ورود به بازارهای بینالمللی فراهم میکند.

ب//ه گفته رضا پدیدار، این اق//دام گام موثری در جهت جلوگیری از واردات بیرویه خودرو تلقی میشود و با ایجاد محدودیتهایی زمینه را برای افزایش خطوط تولید به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سیاست معقولی را درپیش گرفته است، افزود: تدوین چنین برنامههایی برای انعقاد قرارداد با ش//رکای خارجی میتواند س//طح کیفی خودروها را افزای//ش دهد و در ص//ورت تطابق با اس//تانداردهای جهانی زمینه را برای افزایش صادرات و نیز ورود دیگر سرمایهگذاران خارجی به ایران فراهم کند.

عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران اصالح ساختاری را بزرگترین راهکار بهبود وضعیت صنعت خودروس//ازی برش//مرد و افزود: با توجه به نبود دسترس//ی به دانش روز صنعت خودروسازی و وجود تحریمهای بینالمللی، صنعت خودروسازی آنطور که باید عمل نکرده و به همین منظور با اس//تفاده از فرصت بهدست آمده، میتوان شاهد پیشرفت روزافزون این صنعت باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.