ایرانخودرو جشنواره هنری «حرکت» را استارت زد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

گ//روه صنعتی ایرانخودرو فراخوان جش//نواره هنری خود با عن//وان «حرک//ت» را در 3 حوزه عکس، کاریکات//ور و طراحی پوستر منتشر کرد.

به گزارش ایکوپرس، با اعالم فراخوان جشنواره هنری حرکت هنرمندان 3 حوزه عکس، کاریکاتور و طراحان پوستر میتوانند آثار خودر را برای حضور در این جشنواره ارسال کنند.

در فراخوان این جش//نواره 3 موضوع «ایرانخودرو؛ همسفر خانواده ایرانی»، «ایرانخودرو؛ کار و زندگی»، «ایرانخودرو؛ از دیروز تا امروز» برای هنرمندان عکاس درنظر گرفته شده است.

«خودروس//ازی موتور محرک صنعت»، «دیپلماسی صنعتی ایرانخودرو تعامل با خودروسازان معتبر جهانی» و «چرا ایران؟ چرا ایرانخودرو؟» موضوعات مطرح ش//ده برای بخش طراحی پوستر بوده و موضوع مسابقه کاریکاتور نیز «فرهنگ رانندگی» است.

هموطنان و هنرمندان کش//ور برای حضور در این جشنواره از زم//ان اعالم فراخوان تا ۰۱ بهم//ن ۵۹ فرصت دارند که آثار خود را به سایت ‪artikco. ir‬ ارسال کنند. همچنین اطالعات بیش//تر درباره این جش//نواره و جوایز آن را نیز از طریق همین سایت یا دبیرخانه دائمی آن در اختیار عالقهمندان قرار خواهد گرفت.

زم//ان برگزاری نمایش//گاه آث//ار جش//نواره ۴۲ و ۵۲ بهمن و همزم//ان ب//ا همایش بینالملل//ی صنعت خودرو در س//الن همایشه//ای برج میالد خواهد بود. عالقهمندان برای کس//ب اطالعات بیشتر میتوانند با تلفن ۲۰۶۲۷۰۶۸ تماس بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.