عنوان سبز کیفیت رنو مرکزی به پارسخودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ش//رکت پارسخودرو از گروه خودروس//ازی سایپا در ممیزی دورهای 3ماهه رنو، موفق به کس//ب عنوان سبز در همپوشانی و انطباق نتایج کیفی با گروه رنو مرکزی شد.

به گزارش سایپانیوز، محصوالت رنو پارس خودرو در ممیزی کیفی رنو موسوم به »ASP« در 3ماه چهارم سال۶۱۰۲ منتهی به آذر امسال موفق به کسب عنوان سبز در همپوشانی و انطباق نتایج کیفی پارس خودرو با نتایج گروه ممیزی رنو مرکزی شد.

در ممیزی رنو مرکزی که به صورت دورهای 3 ماهه در تمام کارخانهه//ای رنو در دنیا انجام میش//ود محص//والت گروه رنو پارس خودرو ش//امل تندر۰۹، پارس تندر و ساندرو در محدوده سبز کیفی قرارگرفته است.

براساس این گزارش، شاخصها بیانگر مهارت باال، صالحیت، قابلی//ت اطمین//ان، ش//فافیت گزارشه//ای ارزش//یابی کیفی )AVES( و صح//ت کارکرد سیس//تمهای کیف//ی گروه پارس خودرو منطبق با استانداردهای رنو است.

پیش از این محصوالت پارسخودرو بیش//ترین ستاره کیفی را از س//ازمان بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران دریافت کرده اس//ت که در آخرین گزارش این س//ازمان، خودرو س//اندرو در محدوده خودروهای زیر ۰۵میلیون تومان توانس//ته ۴ س//تاره کیفی را کسب کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.