ضرورت بازگشت تعرفه واردات قطعات به سال 91

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

قاچاق اقالم مختلف در کش//ور ش//کایت بسیاری از تولیدکنندگان را به همراه داش//ته اس//ت در این بین، قطعات خودرو با وجود سنگین و حجیم بودن بعضی از آنها یکی از این اقالم است. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهس//ازی کشور درباره قاچاق قطعه به کش//ور میگوید: در حال حاضر بیش از نیمی از قطعات مورد اس//تفاده در خطوط تولید خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش در کشور وارداتی است.

آرش محبین//ژاد در گفتوگ//و با خبرخ//ودرو افزود: امروز قاچ//اق در حوزه قطعات خودرو مانند بس//یاری از حوزههای دیگر معضلی اساس//ی اس//ت زیرا قطعات کمحجم را با هر شیوهای میتوان قاچاق کرد.

وی تصری//ح کرد: چنانچه فکری برای س//اماندهی و مدیریت ب//ر واردات قطعات انجام نش//ود به زودی در کن//ار واردات انبوه قطعات قاچاق، ش//اهد واردات بیرویه قطعات به کش//ور از مجراهای رسمی خواهیم بود.

ای//ن فعال صنعت قطعه با اش//اره به اینکه س//االنه بیش از ی//ک میلی//ارد دالر قطعات خودرو به ش//کل قاچاق وارد ایران میش//ود، اظهار ک//رد: این ش//رایط زنگ خطری برای کش//ور و صنعت قطعه اس//ت چرا که ادام//ه این جریان منجر به تعطیلی گسترده در واحدهای قطعهسازی خواهد شد. در ای//ن جریان برخی از قطعات وارداتی بهویژه قطعات قاچ//اق، بیکیفیت بوده که به ط//ور قطع باعث ضرر و زیان خریداران خواهد شد. وی با توجه به جریان موثر در واردات قطعات گفت: امروز واردات قطعات از س//وی خودروسازان و تامینکنندگان بازار لوازم یدکی کش//ور به ش//کل گسترده انجام میش//ود که در این جریان امر، تولیدکننده و مصرفکنن//دگان داخل//ی ه//ر دو متضرر خواهند شد.

دبی//ر انجم//ن تخصص//ی صنای//ع همگن نی//رو محرکه و قطعهس//ازی کش//ور همچنین به نقش ۰۷درص//دی تعرف//ه در رون//د واردات قطعه به کش//ور پرداخ//ت و اظهار ک//رد: در صورتی ک//ه تعرفه واردات قطعات به تعرفههای سال ۰۹ و ۱۹ بازگردد میتواند به جریان واردات در این بخش کمک کند.

او افزود: البته تنه//ا ابزارهای تعرفهای در این جریان کارساز نخواهد بود چرا که امکان افزایش قاچاق قطعات نیز در این روند وجود دارد.

محبینژاد با توجه ب//ه جریان واردات قطعات خودرو به دو ش//کل رس//می و قاچاق عنوان ک//رد: در چنین وضعیتی، یکی از موانع تعرفه واردات است که میتواند تا حدودی از این اتفاق جلوگیری کند.

وی با اش//اره به رقم پیش//نهادی برای تعرفه واردات قطع//ات اظهار کرد: متاس//فانه تعرف//ه واردات قطعات کمتر از رقم پیش//نهادی قطعهس//ازان است به طوری که هماکنون ک//ف تعرفه واردات قطع//ات خودرو باید ۲۳درصد باش//د تا قطعهس//از داخلی رقابتپذیر باشد، در حالی که متاس//فانه میانگی//ن تعرفه واردات قطعات خودرو ۵۱ درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.