ضرورت نظارت دقیق بر زنجیره تامین خودروسازان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در حالی که س//خنان امروز و دیروز قطعهسازان متفاوت است زمانی از همراهی و همکاری خودروسازان میگویند و دیگر بار از نامهربانی آنها. یک فعال صنعت قطعه کشور تاکید کرد: استفاده نک//ردن از ظرفیت و توانمندی قطعهس//ازان داخلی، اوضاع این صنعت را وخیمتر کرده و بستر ورود قطعات خارجی و بیکیفیت به کشور مهیا میشود.

علیاکب//ر جوانروح در گفتوگو با خبرخ//ودرو افزود: در حال حاضر قطعهس//ازی ای//ران از ظرفیت خوبی برخوردار اس//ت اما اف//ت توان مالی مش//کالتی را در جریان تولی//د در این صنعت ایجاد کرده و متاس//فانه امروز تنها قطعهس//ازی که از توان مالی باالیی برخوردار و صاحب قدرت هستند امکان همکاری و حضور در چرخه تامین شرکتهای خودروس//از را دارند و قطعهسازان ضعیف در عمل حذف میشوند.

او ادام//ه داد: البته مهمتر از افت توان مالی ش//رکتها، وجود نداشتن بازار مناس//ب در صنعت قطعه کشور بوده بهطوری که در این سالها بخش زیادی از سفارشها به قطعهسازان کوچک به قطعهس//ازان بزرگ واگذار شده اس//ت. بنابراین اوضاع تولید و بازار برای واحدهای قطعهس//ازی بهویژه ش//رکتهای کوچک بسیار سخت و نگرانکننده است.

این فعال صنعت قطعه با اش//اره به تاثیر ادغام ش//رکتها در افزایش توانمندی قطعهس//ازان گف//ت: در دنیا هدف از ادغام در صنعت قطعه ارتقای توان قطعهس//ازان کوچک در قالب تشکیل ش//رکتهای بزرگ قطعهسازی اس//ت این در حالی که در ایران این مس//ئله با هدف از بی//ن رفتن قطعهس//ازان کوچک دنبال میش//ود. بنابراین با این شرایط بیم آن میرود که صنعت قطعه ایران بهتدریج رو به انحصار برود.

وی با اش//اره به اینکه باید مسیر توسعه و پیشرفت در صنعت خودرو و قطعهس//ازی ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، اظهار کرد: با نگاه به این فرآیند و تدوین و تحلیل شرایط موجود، میتوان مس//یر توس//عه و پیش//رفت در صنعت خودرو بهویژه قطعهسازی کشور را به درستی ترسیم کرد. عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو همچنین به وجود رانت در بخشهایی از تولید در کشور اشاره کرد و گفت: تا زمانی که ران//ت در کش//ور از بین نرود توان و اس//تعدادهای واقعی در هر بخشی از تولید از جمله قطعهسازی رشد نخواهد کرد. جوانروح در پایان افزود: در چنین شرایطی نیاز به نظارت دقیق بر جریان زنجیره تامین ش//رکتها وجود دارد تا روند فعالیتها به ش//کل مطلوبی حرکت کند.

همچن//ان که فعاالن صنعت قطعه در میدانی از گفتوگوهای غیرمس//تقیم ض//رورت حضور خ//ود را ب//رای تامی//ن قطعات خودروهای جدید به خودروس//ازان گوش//زد میکنن//د آنها نیز بحث نوسازی و روزآمدی واحدهای تولیدی را مطرح کرده و به قول یکی از فعاالن صنعت خودرو نیاز است آنها در گفتوگویی بیواسطه خواستههای خود را به یکدیگر اعالم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.