حمایتهای دولتی و رشد صنعت قطعه

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یک//ی از انتظاره//ای قطعهسازان حمایت و همراهی دس//تاندرکاران دولت//ی و صنع//ت خ//ودرو ب//ا ه//دف روزآمد کردن خط//وط تولید اس//ت. صنع//ت قطع//ه ایران در دو ده//ه ۰۷ و ۰۸ رش//د چشمگیری داش//ته و در این زم//ان امکانات بس//یاری برای تولید قطعات در کشور فراهم شده است. بنابراین در شرایط جدید با فضای فراهم ش//ده صنعت قطعه کشور نیازمند ارتقای دان//ش فنی و امکان مراوده با ش//رکتهای خارجی اس//ت البته برای رقابتپذیری قطع//ات تولیدی در عرصه بینالمللی باید از ماشینآالت مدرن و مجهز استفاده شود.

ب//رای ورود این صنع//ت در عرصههای جهانی بای//د اقدام به اس//تفاده از ماشینآالت و تجهیزات پیش//رفته کرد زیرا ارتقای کیفیت، تحول در قیمت و باال رفتن سرعت تحویل قطعات الزمه ورود قطعهسازان به عرصههای بینالمللی است.

همچنی//ن اصلیتری//ن بخ//ش صنعت خ//ودرو صنعت قطعه اس//ت از ای//نرو در کمیته اس//تراتژیک اقدام ب//ه تصویب طرح ارتق//ای دانش فنی، دانش مدیریتی و ورود ماش//ینآالت مدرن و پیش//رفته به این صنعت ش//د تا برمبنای آن چش//مانداز سال ۴۰۴۱ محقق ش//ود اما متاس//فانه هنوز این اقدام، عملی نشده اس//ت. از بین رفتن تحریمها در رش//د و توس//عه صنعت قطعه کش//ور بیتاثیر نیست اما به دلیل حرکت محتاطانه شرکتهای خارجی هنوز انتظارها محقق نش//ده و راه برای رش//د و توسعه قطعهس//ازان طوالنی اس//ت. دولتها اصلیترین حامیان صنایع هس//تند بنابراین انتظار این اس//ت که همکاری دولت در رش//د و توس//عه صنعت قطعه کش//ور قویتر باش//د چرا که برای ورود ب//ه بازارهای جهان//ی حمایتهای دولتی الزامی اس//ت. یکی از راهکارهای توسعه سرمایهگذاری است که تاثیر بسزایی بر میزان رقابتپذیری قطعهس//ازان دارد بنابراین ضروری اس//ت دولت بر این امر حدود کند و س//رمایهگذاری از سوی آن انجام شود زیرا همانطور که بارها عنوان ش//د ورود به بازارهای رقابتی از طریق ارتقای کیفیت، قیمت مناس//ب و افزایش س//رعت تولید و توان مدیریتی امکانپذیر است.

محسن رزمخواه عضو انجمن سازندگان قطعات

و مجموعههای خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.