فاصله معنادار خدمات پساز فروش در ایران با استانداردهای جهانی

دبیر کمیته بینالملل چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران مطرح کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

نخس/تین€عاملی€که€یک€مش/تری€را€برای€خرید€خودرو€یا€اس/تفاده€از€ خدماتی€ترغیب€م €یکند،€نش/ان€و€برند€شناخته€ش/ده€آن€محصول€است€ چرا€که€مش/تری€ای/ن€اطمینان€را€خواهد€داش/ت€این€نش/ان€به€واس/طه€ ش/ناخته€ش/دن€در€بازار،€ب €یش/ک€خدمات€پس€از€فروش€مناس/بی€ارائه€ م €یکند.€این€امر€برای€کش/وری€همچون€ایران€که€س/ازوکار€طراحی€ش/ده€ در€آن€براس/اس€رو €شه/ای€س/نتی€و€قدیمی€اس/ت،€کار€را€با€مش/کالتی€ مواجه€م €یکند.€چهارمین€همایش€بی €نالمللی€صنعت€خودرو€که€امس/ال€با€

€€در€ ح/ال€ حاض/ر€ فع/االن€ حوزه€خدمات€پ/س€از€فروش€ اعالم€م €یکنند€که€این€خدمات€ تفاوت€چندانی€ب/ا€میانگی €نها€ و€اس/تانداردهای€جهان/ی€ندارد€این€در€حالی€اس/ت€ که€گزار €شهای€منتشر€ش/ده€در€این€زمینه€همچنان€ گویای€نارضایت €ی€مش/تریان€است.€شما€این€فاصله€را€ چگونه€ارزیابی€م €یکنید؟

بررسی روند فروش و خدمات پس از فروش شرکتهای خودروس//از نش//ان میدهد تعداد خودروهای//ی که در ماه نخس//ت بعد از فروش ب//ه تعمیرگاهه//ا مراجعه میکنند، تعداد کمی نیس//ت و هرچند در یکی دو سال گذشته این رقم به طرز چش//مگیری کاهش یافته است اما با این حال برای کسب رضایت مشتریان راه زیادی در پیش داریم. این در حالی اس//ت که بس//یاری از تعمیرگاهها و سیستمهای آموزش//ی در حوزه خدمات پس از فروش براساس روشها و سیس//تمهای س//نتی ایجاد ش//ده و تصوری که از ارائه خدمات در این حوزه وجود دارد، ایجاد برند اس//ت. اما در حال حاضر پش//تیبانی که باید از سوی برندها به مشتریان ارائه شود را شاهد نیستیم. بنابراین بررسی ۶ محور تعیین

رویک/ردی€متفاوت،€موضوع€فروش€و€خدمات€پ/س€از€فروش€را€به€عنوان€ محور€کاری€خود€برگزیده،€در€نظر€دارد€با€عملیاتی€کردن€تجربیات€موفقی€ که€در€این€کنفرانس€مطرح€م €یش/ود،€ضمن€بهبود€وضعیت€خدمات€پس€از€ فروش€در€کشور،€تجرب €ه€جدیدی€را€رقم€بزند.€برای€آگاهی€از€اهداف€اصلی€ این€همایش€گف €توگویی€با€بیوک€علیمرادلو€مشاور€خودرویی€وزیر€صنعت،€ €مع/دن€و€تج/ارت€و€دبیر€کمیت/ه€بی €نالملل€چهارمین€همای/ش€بی €نالمللی€ صنعت€خودرو€ایران€داشت €هایم€که€در€ادامه€م €یخوانید.€

شده چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو براساس مذاکرات و جلس//اتی تعیین ش//د که با بیش از 0۹ درصد ش//رکتهای فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنن//دگان برگ//زار ش//ده بود و در نهای//ت به عنوان محورهایی تعیین شد تا بتوانیم در کنفرانس مذاکره کرده و الگوهای بهتری ایجاد کنیم. به طور قطع اس//تانداردهای خدمات پس از فروش در کشور با استانداردهای بینالمللی فاصل//ه دارد که انتظار میرود ب//ا برگزاری همایشهایی از این دس//ت این فاصله تکمی//ل و روشهای نوین فروش و خدمات پس از فروش در کشور ارائه شود.

€محورهای€تعیین€ش/ده€براساس€تجربیات€موفق€ € و€همچنین€چال €شهای€موجود€در€حوزه€خدمات€پس€ از€فروش€خودروسازان€تعریف€شده،€آیا€ظرفی €تهای€ موجود€در€شبکه€خدمات€پس€از€فروش€ایران€قابلیت€ اجرایی€کردن€این€تجربیات€را€خواهد€داشت؟

بل//ه، به طور قطع ای//ن توان در ش//بکه خدمات پس از ف//روش ایران وج//ود دارد. امروز ش//اهد تح//والت خوبی در ای//ن زمینه هس//تیم و به مرور زمان، ش//رایط در حال بهبود و میزان ش//کایات در حال کاهش اس//ت. در همین حال قطعات نیز به خوبی تامین میش//ود هرچند هنوز با میانگین و استانداردهای جهانی، فاصله چشمگیری داریم. امیدواری//م با برگ//زاری این کنفرانس و مطرح ش//دن این مسائل، فعاالن حوزه خدمات پس از فروش بتوانند بهترین بهرهبرداری را از تجربیات مطرح شده داشته باشند و پاسخ مشکالت شناس//ایی ش//ده را دریافته، کار را پیش برده و وضعیت فعلی را بهبود ببخشند.

€حض/ور€ش/رک €تهای€خارج/ی€را€در€این€همایش€ € چگونه€ارزیابی€م €یکنید؟

مس//ئوالن برگزاری ای//ن همایش در تالش هس//تند تا ش//رکتهایی که قصد س//رمایهگذاری و راهاندازی شبکه مس//تقل خدمات پ//س از فروش در ای//ران دارند را به این همای//ش دعوت کنند ت//ا ضمن مطرح ک//ردن اقدامات و تجربی//ات خود، بتوانن//د جنبههایی ک//ه قابلیت عملیاتی ش//دن دارند را در کش//ور پیاده کنن//د. بنابراین کنفرانس امس//ال که با محوری//ت فروش و خدمات پ//س از فروش برگ//زار میش//ود، از افراد توانمند در ای//ن حوزه دعوت به عمل آورده است. محوریت سومین همایش با هدف جلب و جذب س//رمایهگذاری در این صنعت بود و سعی کردیم در کنفرانس س//ال گذشته همه مواردی که سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در ایران به آن نیاز دارند را در قالب مقاالت در اختیار سرمایهگذاران قرار دهیم. بنابراین ه//دف اصلی این بود که بتوانیم تا جایی که امکان دارد به ش//رکتهای بینالمللی اعالم کنیم که شرایط برای ورود و س//رمایهگذاری در ایران مهیاس//ت و آنها میتوانند وارد سرمایهگذاری مشترک با ایران شوند.

€با€توجه€به€نزدیک€ش/دن€به€ی €کس/الگی€برجام،€ € تاثیر€این€امر€را€در€س/رمای €هگذاری€در€صنعت€خودرو€ و€افزایش€حضور€س/رمای €هگذاران€خارجی€در€صنعت€ خودرو€کشور€چگونه€م €یبینید؟

بع//د از برج//ام قرارداده//ای مش//ارکتی متع//ددی ب//ا خودروس//ازان داخل//ی و همچنین با ایدرو منعقد ش//د و ب//ا توجه به ای//ن ش//رایط پیشبینی میش//ود که حضور خودروس//ازان و همکاران خارجی صنع//ت خودرو در این کنفران//س پررنگ خواهد بود. براس//اس تفاهمنامه منعقد ش//ده میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با رنو نیسان، این شرکت خودروساز شبکه مستقل خدمات پس از ف//روش خود را در ایران راهاندازی خواهد کرد که بر این اس//اس به طور قطع ش//اهد ارائه روشهای نوین فروش و خدمات پس از فروش در کش//ور خواهیم بود. به طور قطع ضعفها و کاس//تیهای زیادی در بخ//ش خدمات پس از فروش وجود دارد و در این کنفرانس س//عی داریم جایگاه خدمات پس از فروش در س//اخت برندها و ایجاد اعتماد و اطمینان و مش//تریان وفادار از یک س//و و اقتصادی کردن فعالیته//ای مرتبط با خدمات پس از فروش را از س//وی دیگ//ر و از منظره//ای مختلف مورد بررس//ی ق//رار دهیم. بنابراین پیشبینی شده تا خدمات پس از فروش در نقاطی از کش//ور که ضعیف عمل میکنند و به شدت موردضعف هستند، مورد بررسی قرار گیرد.

€دس/تاوردها€و€تاثیرات€ای/ن€همایش€و€همچنین € €3€همایش€گذشته€را€در€چه€مواردی€م €یدانید؟€

کنفرانس س//ال گذشته با هدف جذب س//رمایهگذاری خارج//ی و یک//ی از اصلیترین محورهایی ک//ه موردتوجه قرار گرفت//ه بود، معرف//ی توانمندیه//ای صنعت خودرو ایران با هدف جذب س//رمایهگذار بود براین اساس موارد و موضوعاتی را برای س//رمایهگذاران خارجی باز کرد. امسال نی//ز ب//ا تعیین موضوع خدم//ات پس از ف//روش به عنوان محور کنفرانس، بح//ث صنعت و خدمات پس از فروش را موشکافی خواهیم کرد و امیدواریم این کنفرانس الگوهای نوین//ی ارائه دهد چرا که هدف اصلی این کنفرانس، تبادل تجربیات و عملیاتی کردن آنها در داخل کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.