صنعت خودرو در انتظار ثبات قیمت ارز

همزمان با نوسانات ارزی افزایش قیمت خودرو اجتنابناپذیر شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

نوسانات ارزی بهطور قطع بر صنعتی که 30 درصد از مواد اولیه و ملزومات تولید خود را از طریق واردات تامین میکند، تاثیر بس//زایی خواهد گذاشت و قیم//ت نهای//ی محصول نیز متاثر از این روند افزای//ش مییابد. از آنجا که صنعت خودرو ناگزیر به تامین ارز موردنیاز خود از بازار آزاد اس//ت، بیشک از این نوسانات متاثر خواهد شد.

رییس کمیس//یون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر قیمت برخی از تولیدات داخلی پیشبینی کرد که نوس//انات نرخ ارز، افزایش ۵ تا 0۱درصدی قیمت خودرو را به همراه داشته باشد.

محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با خبر خودرو با توجه به وابستگی 30 درصدی خودروس//ازان به قطعات و مواد اولیه وارداتی اظهار کرد: با افزایش 0۲ درص//دی نرخ ارز، انتظار میرود این مس//ئله حداقل ۶ درصد بر قیمت نهایی خودرو تاثیر بگذارد.

وی گفت: هماکنون بخش//ی از نیاز خودروسازان به صورت قطعات و مواد اولیه از خارج کشور تامین میشود و از آنجا که ارز مبادلهای به خودروسازان اختصاص نمییابد و ش//رکتها ناگزیر به استفاده از ارز آزاد هستند، بخشی از قطعاتی که با ارز آزاد تامین میش//ود در قیمت تمامش//ده محصول تاثیر خواهد داشت و به طور منطقی بر قیمت نهایی خودرو نیز تاثیر میگذارد.

نجفیمن//ش با توجه به برخی اظهارات مبنی بر بیتاثیری آنی نرخ ارز بر س//فارشگذاری خودروسازان تصریح کرد: در صورتی که تا پیش از افزایش نرخ ارز، قطعاتی س//فارشگذاری شده باشد در زمان ورود و تحویل، قیمت قطعات براساس نرخ روز دالر، محاسبه شده و ترخیص میشود.

وی با اشاره به تامین 0۲ درصد از قطعات مورد نیاز خودروسازان از منابع خارجی تاکید کرد: البته بخش//ی از 0۸ درص//د قطعاتی که در داخل تولید و تامین میش//وند نیز همچنان وابستگیهایی در تامین مواد اولیه موردنیاز دارد ک//ه ب//ه طور قطع ب//ا افزایش نرخ ارز بر تولید قطع//ات و قیمت نهایی خودروسازان تاثیر خواهد گذاشت.

عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان تهران تصریح کرد: البته افزایش نرخ ارز، تاثیراتی روی سایر اقالم و کاالها خواهد داشت از اینرو احتمال دارد که قیمت خودرو متاثر از این جریان شود.

نجفیمنش با اش//اره به پیشبینی افزایش ۵ تا 0۱درصدی قیمت خودرو اظه//ار کرد: البته این رقم افزایش در صورتی اس//ت که نرخ ارز بیش از این افزایش نیابد.

وی همچنی//ن درب//اره تاثیر ن//رخ ارز بر قراردادهای همکاری با ش//رکای خارجی گفت: نوس//انات نرخ ارز بر تولیدات مشترک خودروسازان با شرکای خارج//ی که در ماههای آینده به بازار عرضه میش//وند نیز تاثیرگذار خواهد بود.

وی در ادامه به تاثیر ارز تک نرخی بر بازار خودرو اش//اره و اظهار کرد: به طور قطع تک نرخی شدن ارز در ایجاد بازار رقابتی تاثیر خواهد گذاشت هر چند برای دستیابی به بازار رقابتی عالوه بر تک نرخی شدن ارز، کاهش سود بانکی نیز در این جریان نقش مهمی دارد.

وی افزود: در صورتی که س//ود تسهیالت بانکی بر اساس نرخ جهانی و از س//ویی قیمت ارز آزاد شود، بازار خودرو ایران در شرایط رقابتی بهتری قرار خواهد گرفت.

تجربه س//الهای اخیر نش//ان میدهد نوس//انات نرخ ارز همواره توانسته تالطمهایی را در بازار خودرو ایجاد کند به طوری که برخی از پیشبینیها حاکی از آن اس//ت که با تدوام جریان حاکم بر بازار ارز و س//یر صعودی نرخ دالر، گری//زی از افزایش قیم//ت خودرو نخواهد بود ای//ن موضوع در حالی مطرح میشود که به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، افزایشهای اخیر نرخ ارز نگرانیهایی را برای خودروس//ازان ایجاد کرده است. حال در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که در صورت متوقف نشدن افزایش نرخ دالر و بازگش//ت به شرایط گذشته، چه سرنوشتی برای بازار و قیمت خودرو رقم خواهد خورد؟

دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اعالم نگرانی خودروسازان از افزایش نرخ ارز گفت: با ادامه روند گرانی نرخ ارز و برگش//تن به ش//رایط گذش//ته، متاس//فانه افزایش قیم//ت خودرو اجتنابناپذیر اس//ت. البته این افزایش بر اس//اس میزان ارزبری هر خودرو و هر قطعه اثرات خود را خواهد داش//ت اما درصد آن متفاوت است.

احمد نعمتبخش با اش//اره به وابستگی ارزی بخش زیادی از قطعهسازان در تامین مواد اولیه و تکمیل برخی از قطعات تاکید میکند: در این سالها با وجود تالش خودروس//ازان برای افزایش سهم ساخت داخل، اما همچنان وابستگی ارزی وجود دارد.

دبیر انجمن خودروس//ازان ایران همچنین با اشاره به خروج بخش زیادی از خودروهای داخل//ی از جریان قیمتگذاری تصریح کرد: با توجه به ایجاد بازار رقابت هماکنون قیمتگذاری بیشتر خودروها به شرکتهای خودروساز واگذار ش//ده اس//ت از این رو ش//رکتها نیز با افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر افزای//ش هزینهها ناگزیر به افزایش قیمت خودرو خواهند بود، همانگونه که واردکنندگان کاال نیز این رویه را در شرایط افزایش نرخ ارز اعمال میکنند.

ب//ه گفته نعمتبخ//ش، همواره در جریان نوس//انات نرخ ارز بس//یاری از قطعهس//ازان که وابستگی ارزی بیشتری دارند از شرایط موجود قیمتی ابراز نارضایتی کرده و خواستار افزایش قیمت شدهاند.

وی میگوید: هرچند قیمت بیش//تر خودروها به شرکتها واگذار شده اما به طور قطع خودروس//ازان با بررسی وضعیت موجود و در نظر گرفتن تداوم حضور در بازار رقابت، اقدام به تغییر یا افزایش قیمت خودرو خواهند کرد.

دبیر انجمن خودروس//ازان ای//ران درباره تاثیر نرخ ارز ب//ر افزایش قیمت خودرو عنوان میکند: از آنجا که میزان ارزبری خودروهای تولیدی در کشور متفاوت است از اینرو نمیتوان رقم دقیقی درباره تاثیر نرخ ارز بر قیمت هر خودرو اعالم کرد اما این شرایط بر اساس میزان ارزبری خودروها، بین ۲ تا 0۱ درصد بر هزینه تولید خودروهای داخلی تاثیر خواهد گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.