خودرو در رتبه دوم رشد اقتصادی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صنعت خودرو از دیرباز پیشران صنایع شناخته میشد و رشد این صنعت تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته است. حال در چنین شرایطی با رشد تولید خودرو در سال جاری طبیعی است که شاهد تاثیرگذاری آن بر اقتصاد باشیم. بر این اس//اس یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که بخشی از رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی در نیمه نخست امسال ناشی از افزایش قابل توجه تولید خودرو در کشور بوده است.

به گزارش ایس//نا، فربد زاوه اظهار کرد: براساس آنچه که اعالم شده رشد اقتصادی کش//ور در ۶ ماه نخس//ت امس//ال به عدد قابل توج//ه ۴/۷ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه این به معنای بزرگ ش//دن اقتصاد کش//ور به میزان ۴/۷ درصد و به همان میزان رشد تولید و ارزش افزوده در اقتصاد ملی بوده است، خاطرنشان کرد: به طور قطع سهم قابلتوجهی از رشد اقتصادی اخیر ناشی از افزایش تولید نفت خام بوده است.

این کارش//ناس صنعت خودرو ادامه داد: بعد از صنایع نفت و گاز، صنعت خ//ودرو با رش//د ح//دود 0۴ درصدی تولید در س//ال ج//اری از بخشهای تاثیرگذار در تحقق رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی در سال جاری بوده است.

وی افزود: البته رشد اقتصادی ابتدا بر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله ارزش اف//زوده و تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار بوده و مقداری زمان میبرد تا تاثیر خود را بر زندگی روزمره مردم نش//ان دهد اما به طور قطع در آینده تاثیر این رشد اقتصادی قابلتوجه بر زندگی مردم نمایان خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.