ارتقای ۹ پلهای سایپاپرس در رتبهبندی کیفی رنو پارس

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

شرکت سایپاپرس برای نخستینبار موفق به کسب نمره ۷۱ و ارتقای ۹ پلهای در آخرین رتبهبندی کیفی رنوپارس و دستیابی به ‪External PPM‬ صفر در ماههای اخیر شد.

به گزارش عصرخ//ودرو، محمد کریمی، مدیر تضمین کیفیت س//ایپاپرس با اشاره به جاریسازی فرهنگ مشتریمداری در سایپاپرس افزود: ارتباط مستقیم با مشتریان و ایجاد سامانه رسیدگی به صدای مشتریان، رصد و ارزیابی وضعیت کیفی محصوالت در خطوط مشتری بهصورت آنالین و پاسخگویی به درخواست مش//تریان در کوتاهترین زمان، با استفاده از روشهای حل story,(هلئسم QC ۸D) ب//ا رویکرد کاهش ایرادهای تک//راری در حال حاضر بهعنوان یک فرهنگ سازمانی در همه سطوح استقرار یافته است.

کریمی ادامه داد: بهمنظور حصول اطمینان از اثربخش//ی اقدامات انجام شده و ارتقای س//طح بهکارگیری ابزارهای کیفی، برنامه منظمی با استفاده از آخرین روشهای روز دنیا در حوزه مهندسی کیفیت و مشارکت رنو پارس تدوین شده و در حال اجراس//ت که نتایج عملکردی آن بهصورت هفتگی و مستمر با حضور مدیران ارشد شرکت در حوزه ابعادی و ظاهری موردپایش قرار میگیرد.

مدی//ر تضمی//ن کیفیت س//ایپاپرس با تش//ریح مهمترین برنامهه//ای آینده س//ایپاپرس در حوزههای مختلف کیفی گفت: با پیادهس//ازی نقش//ه راه تولید س//ایپاپرس تغییری اساسی در نوع نگرش به فرهنگ مسئولیتپذیری کیفی در حال شکل گرفتن و جاری شدن است و برنامههای مدونی به منظور استفاده از توان بالفعل و بالقوه موجود در سازمان تدوین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.