انحصار زیرزمینی در نوسازی زیرساختهای تهران

پوسیدگی‹شبکه‹انتقال‹آب‹در‹کانشهرها‹و‹هزین‹ههای‹میلیاردی‹پیش‹رو

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

بع//د از اینک//ه جای خانهه//ای حی//اطدار و حوضهای خانه پدری ب//ا پارکین//گ طبقاتی برجهای آس//مانخراش عوض ش//د، بس//یاری از زیرس//اختهای زندگی ش//هری نیاز به تغییرات جدی پیدا کرد که برخی از آنها هنوز اجرایی نشده و با سیستم قبلی که برای همان خانههای کوچک و ب//زرگ باصفا بود، زیرش//هر در انتظار نوس//ازی هس//تند. یکی از اصلیترین زیرس//اختهایی که امروزه نیاز به نوس//ازی و توس//عه آن وجود دارد، شبکه انتقال آب در کالنشهر تهران است.

از طرف//ی بای//د درنظ//ر داش//ت ک//ه تعویض لولهه//ای بزرگ انتق//ال آب، آن هم درس//ت در مرکزیت ش//هرهای پرتردد و شلوغ به پروژههایی دردسرساز تبدیل شدهاند اما چارهای جز تعویض و اصالح ش//بکههای انتقال آب نیس//ت؛ امری که بحران کمآبی به شدت و التزام آن افزوده است.

کارشناسان از هدررفت آب در شبکه انتقال آب (از س//د تا مصرفکننده واقع//ی) خبر میدهند و این هش//دار، روش//نگر اهمیت نوس//ازی خطوط انتق//ال و توزی//ع اس//ت. به موجب ای//ن اهمیت، تقویت زیرس//اختهای آب ش//هری، کشاورزی و صنعت//ی در نهادهای مربوط دنبال میش//ود. اما هزینههای باالی این پروژهها و کمبود منابع مالی موجب ش//ده نتوان با سرعت قابل قبولی از اتالف آب در لولهه//ای انتقال کاس//ت و اینگونه، آژیر قرمز هدررفت آب به صدا درآمده است.

‹فرسودگی‹در‹شبکه‹های‹انتقال‹آب‹ ‹

نماین//ده کمیس//یون عم//ران مجلس ش//ورای اسالمی بیشتر شبکههای انتقال آب شهرستانها را دچار فرس//ودگی دانس//ت. حس//ین هاش//می تختینژاد در گفتوگو با گس//ترش صنعت عنوان کرد: بیش//تر ش//بکههای انتقال آب شهرستانها فرسوده هستند و به همین علت با هدررفت انرژی آب مواجه ش//دهایم. با این توضیح، روش//ن است که ش//بکههای انتقال آب شهرس//تانها، نیازمند بازسازی هستند. عالوهبر این در بخش انتقال آب کشاورزی با مشکالتی روبهرو هستیم.

وی به مصرف آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: در بخش کش//اورزی دولت فشار آورد که مصرف آب را بکاه//د و به این ترتی//ب از آبیاری قطرهای اس//تفاده شد اما کشاورزان سطح زیر کشت را باال بردند از این رو از مصرف آب کش//اورزی کاس//ته نشد.

نماین//ده مردم بندرعباس به پرسش//ی مبنیبر اینک//ه مجل//س چ//ه اقدامات//ی برای نوس//ازی ش//بکههای انتقال آب دارد، اینگونه پاس//خ داد: در کمیت//ه آب به این موضوع پرداختهایم اما قرار است جلسهای میان دو کمیسیون عمران و انرژی داش//ته باش//یم و این موضوع را مورد بررسیهای دقیق قرار دهیم.

وی ب//ا اش//اره ب//ه نق//ش مهم آب در برنام//ه شش//م توس//عه اف//زود: درحالحاضر تمام نمایندگان مجلس، وقت خود را ب//رای دو موضوع برنامه ششم و بودجه صرف میکنند با این حال در بررس//ی برنامه شش//م الزم اس//ت که به موضوع کاهش هدررفت آب ش//رب، کش//اورزی و صنعت//ی پرداخته ش//ود. برنامهه//ا باید بر پایه بررس//یهای دقی//ق و کارشناس//ی تدوین ش//ود تا هزینه غیرهدفمندی نشود، اما نه به این قیمت که به بهانه بررس//یهای دقیق دچار غفلت شده و برنامهریزی برای نوس//ازی خطوط انتقال آب را کنار بگذاریم.

‹اص/اح‹ س/االنه‹ ۴ه/زار‹ ‹ کیلومتر‹

با وج//ود همه انتقاده//ا، دولت در تالش اس//ت که شبکههای توزیع آب را اصالح کند. در این باره، کارش//ناس ارشد دفتر مدیری//ت مص//رف و نظارت بر کاه//ش آب بدون درآمد ش//رکت مهندس//ی آب و فاضالب کش//ور به گس//ترش صنعت گفت: در ش//بکه توزیع آب از لولههای مختلف و جنسهای مختلف اس//تفاده میش//ود. برخ//ی از لولههای ش//بکههای توزیع بیش از۰۴ س//ال است که تعویض نش//دهاند. در گذشته لولههایی برای محلهای که خانههای یک طبقه داش//ت به کار برده ش//د اما حال با افزایش ساختوس//از آپارتمانهای چند طبقه این لولهها جوابگوی نیازها نیستند.

علیاکب//ر غزلی درب//اره عمر مفی//د لولهها در ش//بکه انتقال آب اینگونه توضیح داد: عمر مفید هر کدام از آنها متفاوت است اما بین انواع مختلف لوله، لول//ه چدن داکتیل بیش//ترین عمر مفید را دارد که برخی از ش//بکههای توزی//ع آب ایران از آن استفاده میکنند اما به دلیل قیمت باالی لوله چدن داکتیل، بعضی از ش//رکتها از آن استفاده نمیکنند.

علیاکبر غزلی گفت: در مقابل، جنس پلیاتیلن و آزبس//ت مورد انتقاد برخی از کارشناسان است به طوری که از حدود ۸ س//ال پیش، اس//تفاده از جنس آزبس//ت به علت احتم//ال آلودگی ممنوع شد.

به گفته این کارشناس، ۰۳ درصد از شبکههای توزیع آب کش//ور به بازس//ازی و اصالح نیاز دارند که برای این ام//ر روشهای متفاوتی درنظ//ر گرفت//ه میش//ود. اگرچ//ه بازسازی لولهها توصیه میشود اما در ایران بیش//تر موضوع تعویض لولهها مطرح است.

غزلی افزود: تعویض لولهها نیازمند هزینههای باالیی اس//ت. البته هزینه تعوی//ض لوله، ثابت نیس//ت و در هر شهرس//تانی متفاوت است اما تعویض یک کیلومتر خ//ط لوله توزیع آب به ط//ور میانگین۰۰۱ ت//ا ۰۰۳ میلیون تومان اعتبار مالی نیاز دارد. به عبارت دیگر در امور بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب بیشترین بودجه را به خود اختصاص میدهد.

کارش//ناس ارش//د دفت//ر مدیریت مص//رف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد درب//اره نیاز کش//ور به اصالح شبکههای توزیع آب گفت: ساالنه ۳ ه//زار و ۰۰۵ تا ۴ هزار کیلومتر از ش//بکه توزیع آب کشور اصالح میشود اما آنچه مورد نیاز است بی//ش از 2 برابر این مقدار اس//ت. با این وجود، با درنظر گرفتن منابع مالی، تالش میشود هر سال تعدادی از این خطوط انتقال اصالح شوند.

وی اف//زود: ش//رکتهای آب و فاضالب ضررده هس//تند. قیمت آب به ازای ه//ر مترمکعب، هزار توم//ان اس//ت اما متوس//ط فروش آب ب//ه مردم کمت//ر از ۰۰۵توم//ان اس//ت. به عبارت//ی حدود کمتر از نص//ف هزینهها از مصرفکننده و بقیه از یارانههای دولتی تامین میشود. به همین علت ما در تعویض لولههای فرس//وده نمیتوانیم از محل درآمدها استفاده کنیم.

‹هدررفت‹۳/۳۱درصد‹آب‹در‹توزیع ‹

این کارش//ناس با تاکید بر هدررفت ۳/۳۱درصد آب در ش//بکه توزیع کش//ور گفت: در محاسبات از دو هدررفت واقعی و ظاهری نام برده میش//ود که ۳/۳۱ درص//د مربوط به هدررفت واقعی آب اس//ت و هدررف//ت ظاه//ری م//واردی از جمل//ه مصارف غیرمج//از، خط//ای مدیری//ت داده و خطای کنتور را ش//امل میش//ود و از آن جهت ظاهری دانس//ته میش//ود که آب به مصرف رس//یده و درحقیقت به هدر نرفته است.

وی گفت: از نظر فنی هدررفت آب هیچگاه برابر صفر نمیش//ود اما از س//ال ۳۸ مجموعه اقداماتی داشتیم که در نهایت میزان آب بدون درآمد کاهش چش//مگیری داش//ت و از 2۳ به ۶2 درصد رس//ید. برای هر یک درصد کاهش هزینههای بسیاری شده است. این هزینهها برای شرکتها توجیح اقتصادی نداش//ت اما آب موضوع ملی و دارای اهمیت است از ای//ن رو باید همواره برای کاه//ش هدررفت آب تالش کرد.

‹موفقی/ت‹پتروش/یم ‹یها‹در‹تولید‹لوله‹ ‹ انتقال‹آب

به گزارش گس//ترش صنعت، در مقابل لولههای فلزی، ش//رکتهای پتروشیمی توانستهاند لولههای انتقال آبی تولید کنند که کارآیی بیشتری دارد.

مدیر پژوهش و فناوری پتروشیمی جم، شهریور گذشته درباره تولید گرید EP۰۰۱ و کاربرد آن در صنعت تولید لولههای انتقال آب به ایلنا گفته بود: این محصول اس//تراتژیک که در شرکت پتروشیمی ج//م تولید میش//ود کارب//رد فراوان//ی در مصارف کش//اورزی، صنعتی و خط//وط لولههای انتقال آب و گاز دارد.

ب//ه گفته رضا راش//دی، امروزه اس//تفاده از مواد پلیاتیلن )PE( در سیس//تمهای آبرس//انی تحت فش//ار و گازرس//انی رش//د فزآیندهای داشته است. همچنین با رویکرد مواد اولیه شاهد تولید گونههای متفاوتی از پلیاتیلن بودهایم که نس//ل سوم از این سیر رو به رشد، مواد EP۰۰۱ هستند. این مواد از ده//ه ۰9 میالدی در اروپا بهعن//وان درجه کیفیت مناس//ب در صنعت لوله مطرح ش//ده اس//ت. گرید EP۰۰۱ پتروش//یمی جم با آخرین فناوری روز در صنعت پتروش//یمی تولید ش//ده و از نظر خواص و طول عمر عملکردی بینظیر در قیاس با محصوالت رقب//ا دارد. طراح//ی و عرض//ه تج//اری محصوالت پلیمری با ارزش افزوده باال و خواص ویژه در دستور کار واحد پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی جم قرار دارد و در آیندهای نزدیک شاهد تجاریسازی چن//د محصول جدید دیگر خواهیم بود. حال اینکه نیاز است تا تولید این لولههای انتقال خطوط آب و گاز از انحصار بیرون آید، به تولید انبوه برس//د و به نوسازی خطوط انتقال کمک کند.

در محاسبات از دو هدررفت واقعی و ظاهری نام برده میشود که ۳/۳۱ درصد مربوط به هدررفت واقعی آب است و هدررفت ظاهری مواردی از جمله مصارف غیرمجاز، خطای مدیریت داده و خطای کنتور را شامل میشود و از آن جهت ظاهری دانسته میشود که آب به مصرف رسیده و درحقیقت به هدر

نرفته است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.