الزام ایجاد مدیریت حوضهای

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

انسان در زمینه آب، طبیعت و محیطزیست به گونهای رفتار ک//رده ک//ه بهجای اس//تفاده از منابع طبیع//ت از خود طبیعت بهره گرفته است. قائممقام وزیر نیرو گف//ت: رویکرد وزارت نیرو در مدیری//ت آب کش//ور ایجاد مدیریت بههم پیوسته حوضهای است و نگاه استانی در این زمینه مخرب خواهد ب//ود. به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو، س//تار محمودی در پانزدهمین کنفران//س هیدرولیک ایران که با مش//ارکت شرکت آب منطقهای قزوین در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار ش//د، گفت: امروز مباحث مربوط به آب و هیدرولی//ک از مهمترین موضوعات جامعه بوده و علوم آب و هیدرولی//ک برای کمک و بهرهگیری بهتر از منابع آبی در خدمت بشر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: امروز مجموعه مدیریتی دولت به دنبال مدیریت مشارکتی در سازهها بوده و به دنبال آن، وزارت نیرو درپی جلب مشارکت مستقیم مردم در زمینههای مختلف مباحث مربوط به اس//تفاده بهینه از منابع آبی است و راهکارهایی را در این زمینه اجرایی کرده اس//ت. قائممقام وزیر نیرو عنوان کرد: با پیش//رفت فناوری و دسترسی به ابزار جدید و روزآمد، مدیریت کالن کشور در زمینههای مختلف به پیش//رفتهای قابلتوجهی دست یافته است، ولی در زمینه آب، طبیعت و محیطزیست به گونهای رفتار کرده که بهجای اس//تفاده از منابع تجدیدشونده طبیعت از خود طبیعت اس//تفاده کرده است. وی ادامه داد: هماکنون نیز انسان ش//اهد آثار و عکسالعملهای طبیعت در قب//ال این نوع رفتار اس//ت که ازجمله آن میتوان به خشک شدن تاالبها و کاهش سفرههای آب زیرزمینی و به دنبال آن فرونشست اشاره کرد.

محمودی درباره پس//اب حاصل از واحده//ای تولیدی یادآور ش//د: این پس//اب باید با اس//تفاده از راهکارهای اصولی و عملی تصفیه و س//پس برای تعادل س//فرههای زیرزمین//ی به چرخه آبی طبیعت بازگردانده ش//ود. وی پیامدهای حاصل از برداشت بیرویه از منابع آبی را افزایش میزان آالیندهها و کاهش کیفیت منابع آبی برش//مرد و در ادامه با اش//اره به آمار ۸۴س//اله یادآور ش//د: براساس آمار و اطالعات بلندمدت میزان آب تجدیدشونده ۰۳۱میلی//ارد مترمکعب بوده که در ۶ س//ال اخی//ر این میزان بهدلیل برداش//تهای بیرویه به ۰9 میلیارد مترمکعب رس//یده است. وی افزود: این موضوع خود سبب ایجاد ناپایداری در منابع آبی میشود و این کنفرانس و همایشهای مربوط فرصت بسیار خوبی برای همفکری در راس//تای حف//ظ و صیانت از این منبع خدادادی خواهد بود.

محمودی در ادامه با اشاره به اهمیت بخش آب که یکی از ۴ اولویت اصلی دولت در بودجه سال آینده بهشمار میآید، عنوان کرد: ش//ورای عالی آب در ۳ دوره گذش//ته دولت فقط ۸ جلسه داش//ته اس//ت، حال آنکه در دولت یازدهم ۰2 جلس//ه شورای عال//ی آب با حضور رییسجمهوری تش//کیل ش//ده و این خود نشاندهنده اهمیت موضوع آب و محیطزیست در دولت است.

وی در خاتم//ه به بی//ان این موضوع که تغییر سیاس//تهای ش//رکتهای آب منطقهای از حوضهای به اس//تانی اشتباه بوده اس//ت، اش//اره کرد: در حال حاض//ر رویک//رد وزارت نیرو ایجاد مدیریت حوزهای است.

ستار محمودی قائممقام وزیر نیرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.