پیشرفت‹۸۸درصدی‹شبکه‹فاضاب‹مناطق‹مرکزی‹تهران

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعام//ل ش//رکت فاضالب ته//ران بر ض//رورت تس//ریع در اجرای پروژههای ش//رکت تاکید کرد و از پیش//رفت ۸۸درص//دی جمعآوری و انتقال فاضالب مناطق مرکزی(NC) خبر داد.

اصغر ریاضتی به ایسنا گفت: اجرای خطوط اصلی و نیمهاصلی فاضالب نواحی مرکزی تهران بهعنوان کانون اقتصادی و اجتماعی کالنشهر تهران از اهمیت ویژهای برخوردار اس//ت و ش//رایط ویژه حاکم بر منطقه شامل بافت سنتی، ترافیک سنگین در معابر و وجود تاسیسات شهری فرسوده و متراکم اجرای ش//بکه فاضالب در مناطق مرکزی ش//هر را با مشکالتی روبهرو کرده است.

وی ب//ه آغ//از اج//رای عملیات ش//بکه فاض//الب مناط//ق مرکزی در م//رداد 29۳۱ اش//اره ک//رد و گف//ت: طراحی ش//بکه فاض//الب مناطق مرک//زی در ح//دود ۶/۳9کیلومتر خطوط لولهگ//ذاری در مناطق۶، 7 و 2۱ ش//هرداری ته//ران بوده که تاکن//ون ۵۴/۱۸کیلومتر آن اجرا ش//ده اس//ت ک//ه بی//ش از ۰۳ کیلومت//ر از آن در س//ال ۴9۳۱ اجرا ش//ده و پیشبین//ی میش//ود ۱۱ کیلومتر باقیمانده آن تا پایان امس//ال اجرایی شود.

ریاضتی افزود: قطر لولهگذاری ش//بکه در ای//ن مناطق از ۰۵2 تا هزار و ۰۰۴میلیمتر اس//ت که بهدلیل واقع شدن مراکز تجاری متعدد شامل سفارتخانهها، ادارههای دولتی و وزارتخانهها در این محدوده اجرای شبکه با ش//رایط ویژهای بوده، ولی درحالحاضر جبهههای کاری فعال س//طح مناطق در خیابان فیاضبخش، س//هروردی، مفتح، انقالب (محدوده پل چوبی) و نورمحمدی است.

ناحی//ه مرک//زی تهران مس//احتی در حدود ۳ ه//زار و ۰۸7 هکتار در مناط//ق ‪7 ۶،‬ و 2۱ و بخش//ی از مناطق ‪۶۱ ۱۱، ۳،‬ را ش//امل میش//ود و ای//ن محدوده جمعیتی در حدود یک میلی//ون و ۸9هزار نفر دارد و با اتم//ام پروژه، فاضالب مناطق مرکزی از طری//ق خط انتقال هزار و ۰۰۸ میلیمتری به تونل فاضالب رو شرق منتقل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.