جلوگیری از خروج ۶۱ میلیارد دالر ارز

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعام//ل ش//رکت مل//ی حف//اری ای//ران از جلوگیری از حدود ۶۱ میلی//ارد دالر ارز در عملی//ات حفاری ۴ هزار و ۸۷۱ حلق//ه چاهه//ای نف//ت و گاز از سوی این شرکت از بدو تاسیس تاکن//ون خب//ر داد. ب//ه گزارش پای//گاه اطالعرس//انی ش//رکت ملی نفت ای//ران، حیدر بهمنی در آس//تانه س//ی و هفتمی//ن س//الگرد تاسیس ش//رکت ملی حف//اری ایران اظهار کرد: این رقم ب//ا در نظر گرفتن صرف ۵۳ درصد مجموع هزینهه//ای تقریبی حفر هر حلقه چاه در بخش حفاری محاسبه شده است. وی با اشاره به نقش اساسی عملیات حفاری در نگهداش//ت و افزایش تولید نفت و گاز افزود: شرکت مل//ی حفاری ایران هماکنون بی//ش از ۰۶ درصد بازار داخلی در بخش حفاری در مناطق نفتخیز خش//کی و ۵۲ درصد در بخش دریایی کشور را برعهده دارد و این در حالی است که تا پیش از ورود ش//رکتهای بخش خصوصی، صد درصد حفاری در بخش خشکی با کاربس//ت دکلهای این شرکت انجام میشد. بهمنی گفت: این ش//رکت در ۷۳ س//ال فعالیت خود که با بکارگیری ۶ دس//تگاه حفاری کلید خورد و در خ//الل بیش از ۳ دهه به ۵۷ دکل افزای//ش یافته افزون بر ۸ میلیون و ۶۳۸ هزار متر حفاری و ۱۵۱ ه//زار مورد عملیات تخصصی را در کارنامه خود دارد که با مدیریت، تخصص و دانش ایرانی محقق شده است. مدیرعامل ش//رکت ملی حفاری ایران ارائه خدم//ات تخصصی حفاری را از اساس//یترین بخشه//ای تکمیل چاههای نف//ت و گاز عنوان و وجه تمایز ملی حفاری با دیگر شرکتها را توانایی ارائه ۷۲ نوع خدمات فنی به موازات عملیات حفاری در بخشهای خش//کی و دریایی و در س//ازندهای مختلف برشمرد. وی رشد و بالندگی صنع//ت حفاری در کش//ور را مره//ون ت//الش و ایثارگریهای کارکنان س//ختکوش این شرکت دانس//ت و اظهار کرد: صنعت حفاری هماینک از لحاظ تخصصی در کشور به طور کامل بومی شده و این در حالی است که تا قبل از پیروزی شکوهمند انقالب اس//المی از صفر تا صد از س//وی شرکتهای خارجی مدیریت و مهندس//ی میش//د. بهمنی با بیان اینکه این شرکت در گستره اس//تانهای خوزس//تان، کهگیلویهوبویراحمد، ایالم، کرمانشاه، بوش//هر هرمزگان، خراسان رضوی، فارس، گلستان، قم و اردبیل فعالیتهای عملیاتی داشته، افزود: حضور در ترکمنستان، لیبی، دریای ش//مال و کویت بخشی از فعالیتهای برونمرزی شرکت ملی حفاری است. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از گردش مته حفاری به پشتیبانی کاالی ایرانی در دوران محدودیتهای ایجاد شده اشاره کرد و گفت: سازندگان و تولیدکنندگان داخلی امروز به مرزی از توانمندی دست یافتهاند که عالوه بر توفیق در س//اخت قطعات و تجهیزات، ۶ دکل حفاری را در کشور ساخته و در مدار عملیات قرار دادهاند. وی خاطرنشان کرد: این شرکت نخس//تین ش//رکت ایرانی ارائهکننده حفاری افق//ی و جهتدار، خدمات حفاری فروتعادلی، اجراکننده پروژههای کلید در دست ،)EPDS( حامی ساخت داخل و ارائهدهنده خدمات مربوط به کنترل فوران چاه است. بهمنی ادامه داد: شرکت ملی حفاری با بیش از ۶۱ هزار نیروی کارآمد درحالحاضر، رویکرد خود را دهه اول فعالیت بر محور تاس//یس و راهاندازی، در دهه دوم تثبیت، دهه س//وم پروژهمحوری برای ورود به بازار رقابت و دهه چهارم را بر مبنای دانشمح//وری و نگاه بنگاهداری اقتصادی معطوف کرده و به اجرا گذاشته است.

حیدر بهمنی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.