تولید‹گاز‹پار ‹سجنوبی‹به‹۰۵۵‹میلیون‹مترمکعب‹م‹یرسد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعامل ش//رکت نفتوگاز پ//ارس که بهرهبرداری از فازه//ای عظیم گازی پارس جنوب//ی را برعهده دارد امروز در نشس//تی خبری به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت حضور یافت. محمد مشکینفام اعالم کرد: تولید گاز پارس جنوبی تا پایان س//ال به ۰۵۵میلیون مترمکعب خواهد رسید و به این ترتیب به طور تقریبی از نظر میزان تولید با رقیب قطری که در بهرهبرداری از پارسجنوبی با ایران مشترک است برابر خواهیم شد.

وی همچنین گفت: مذاکرات بر سر واگذاری میدان گازی فرزاد بی در حال نهایی شدن و اتمام است.

به گفته مش//کینفام، میدان گازی فرزاد بی از لحاظ مخزن و برخ//ی تولیدات بس//یار پیچیدهتر از پارسجنوب//ی اس//ت. وی آخرین وضعیت تولیدات امسال از میدان گازی پارس جنوبی ت//ا ام//روز ۰۳ آذر را ۰۰۵میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۰۵۶ هزار بشکه میعانات گازی، ۶ میلی//ون تن ات//ان و ۶/۶ میلی//ون تن ال پ//ی جی اعالم کرد و گف//ت: با تکمیل روند تولی//د گاز در فاز ۱۲ پ//ارس جنوبی، تولید این می//دان تا پایان هفته جاری ب//ه ۵۱۵ میلیون تن خواهد رس//ید. وی درب//اره اینکه ارزیاب//ی از عملکرد پیمانکاران خارجی و داخلی در فازهای مختلف پارس جنوبی چیس//ت و در فضای پ//س از برجام برای مش//ارکت پیمانکاران و سرمایهگذاران خارج//ی در فازهای پارس جنوبی و س//ایر میدانه//ای گازی و نفت//ی خلیجفارس چه برنامهای دارید؟پاس//خ داد: هر پروژه را باید در زمان خودش س//نجید. مس//لم است که ش//رکتهای بینالملل//ی با توج//ه به تعدد پروژهها در سایر کشورها از نظر زمانبندی و حرفهای بودن بهتر هستند اما این موضوع قابل قیاس با شرکتهای داخلی نیست چراکه شرکتهای داخلی در شرایط بدی بودند. وی با اشاره به فراهم شدن بستر همکاری با ش//رکتهای خارجی در فضای پس//ابرجام ادام//ه داد: بعد از اجرای برجام کار عمدهای نمانده که انجام نش//ده باشد. مشکینفام توضیح داد: ما در بخش س//رمایهگذاری و انتقال فناوری با شرکتهای خارجی موف//ق بودهایم. در ای//ن زمینه ابتدا باید ش//رکتهای بینالملل//ی دان//ش فن//ی را بیاورند و م//ا الگوبرداری کنیم تا بتوانیم در پروژههای بعد از آن اس//تفاده کنیم. مدیرعامل ش//رکت نفتوگاز پارس افزود: کار توس//عه فازهای پارسجنوبی تا پایان سال ۶۹به اتمام میرسد و از آن به بعد فقط باید کار نگهداشت و فرآورش تولید انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.