ظرفیت حداکثری برداشت گاز از سکوی فاز ۱٢

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

سرپرست طرح توسعه فازهای ۰۲ و ۱۲ پارس جنوبی با اشاره به ثبت رکورد ۲۴ س//اعته برای شیرینس//ازی گاز س//کوی فاز ۱۲ اظهار کرد: تا پایان هفته برداش//ت گاز از س//کوی این فاز به ظرفیت حداکثری خواهد رس//ید. به گزارش گسترش صنعت به نقل از ش//رکت نفت و گاز پارس، علیرض//ا عبادی با بیان اینکه سکوی فاز ۱۲ پارس جنوبی آماده برداشت حداکثری گاز است، گفت: هماکنون روزانه ۰۸۴ میلیون فوتمکعب گاز از سکوی فاز ۱۲ برداشت میش//ود که با افزایش ظرفیت پاالیشگاه خشکی، حجم برداش//ت متناسب با آن افزایش مییابد. وی تصریح کرد: براس//اس برنامهریزی انجام شده تا پایان این هفته برداشت گاز از س//کوی فاز ۱۲ پارس جنوبی به حداکثر میرسد. سکوی فاز ۱۲ پارس جنوبی ظرفیت برداشت روزانه ۸۲ میلیون مترمکعب گاز را دارد ک//ه پ//س از انتقال به پاالیش//گاه و ف//رآورش روزانه ۵۲ میلیون مترمکعب گاز ش//یرین به ش//بکه سراس//ری تزریق خواه//د کرد. گاز س//کوی فاز ۱۲ پارس جنوبی که پنجش//نبه هفته گذشته (۵۲ آذر) به پاالیشگاه خشکی این فاز ارسال شده بود با ثبت رکورد ۲۴ س//اعت برای عملیات شیرینس//ازی، روز ش//نبه هفته ج//اری ( ۷۲ آذر) و پس از اخ//ذ مجوز صادرات از ش//رکت ملی گاز به شبکه سراسری تزریق شد. علیرضا عبادی، گفت: ب//ا همت و تالش متخصصان ایرانی توانس//تیم گاز ترش تولیدی از بخش فراس//احل این طرح را با ثبت این رکورد برای شیرینسازی به خط لوله سراسری تزریق کرده و ظرفیت تامین سوخت زمس//تانی کش//ور را افزایش دهیم. وی توجه جدی به عملیات پیشراهاندازی و آمادهس//ازی واحدهای پاالیشگاه برای ورود گاز را دلی//ل موفقی//ت و ثبت این رکورد دانس//ته و افزود: از ۲ ماه گذش//ته ردیف نخست شیرینس//ازی این پاالیشگاه با اس//تفاده از گاز ترش فازهای ۶-۷-۸ پارس جنوبی آماده شده و همه مراحل پیشراهاندازی این فاز به صورت کامل و با دقت باال انجام ش//ده بود. عبادی گفت: تمامی مراحل انجام کار در بخش فراس//احل و پاالیشگاه این پروژه بدون حادثه بوده و با راهاندازی ردیف دوم شیرینسازی در هفته جاری میزان سوزاندن گازهای مشعل پاالیشگاه نیز به حداقل میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.