تمدید‹دستورالعمل‹بخشودگی‹بدهی‹واحدهای‹تولیدی‹مازندران‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی مازندران از دس//تورالعمل بخش//ودگی بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابطعمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سیدمصطفی موسوی گفت: در راستای حمایت و رفع موان//ع تولید و همچنین ایج//اد انگیزه در واحده//ای تولیدی و صنعتی مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی که تاکن//ون موفق به پرداخت و تعدیل بدهی معوق نشدهاند، این واحدها مشمول مشوقهای بخشودگی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به بخشودگی جرایم اقس//اط در این دس//تورالعمل افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی ک//ه به بدهی آنها جریمه تعلقگرفته باش//د ب//ا پرداخت ۰۵ درصد اصل بدهی مشمول ۵۶ درصد بخشودگی و با پرداخت ۰۰1 درصد اصل بدهی مش//مول ۰۸ درصد بخشودگی و نیز برای تسویه، ۵2 درصد تسهیالت از ۰۵ درصد بخشودگی با رعایت ضوابط، بهرهمند خواهند شد.

موسوی بیان کرد: مهلت استفاده از این بخشودگی تا پایان شهریور بود که بهمنظور ارائه تس//هیالت و همچنین در جهت حمایت از بخش تولید و صنعت و رونق واحدهای کارگاهی، تا ۵1 اسفند امسال تمدید شد.

‹تسهیالت‹ویژه‹برای‹دان ‹شبنیا ‹نها ‹

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازندران همچنی//ن از ارائه تس//هیالت ویژه به شرکتهای دانشبنیان در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

موس//وی گفت: در راس//تای تحقق سیاس//تهای اقتص//اد مقاومتی و همچنین توس//عه اقتصادی دانشبنیان، ش//رکت ش//هرکهای صنعتی تسهیالت ویژهای به شرکتهای دانشبنیان پرداخت میکند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار کرد: شرکتهای دانشبنیان متقاضی س//رمایهگذاری در ش//هرکهای صنعتی از کاهش ۰1 درص//دی بخش نقدی قرارداد واگذاری اراضی ش//هرکهای صنعتی برخوردار خواهند شد.

موس//وی با اشاره به حمایت شرکت شهرکهای صنعتی از شرکتهای دانشبنی//ان افزود: کاه//ش درصد پرداخت بخش نق//دی، واگذاری حق بهرهبرداری از اراضی ش//هرکهای صنعتی اس//ت که این مبلغ پرداخت بخ//ش نق//دی در مناط//ق توس//عهیافته ۰1 درص//د، در مناط//ق کمتر توسعهیافته حداقل ۵ درصد و در ۴1 قسط 3ماهه است.

وی تصری//ح کرد: ش//رکتهای دانشبنیان میتوانند از بخش//ودگی ۵ درصد از کل مبلغ قرارداد و پرداخت نقد و اقس//اط، مطابق دستورالعمل مربوط سرمایهگذاری شرکتهای دانشبنیان بهرهمند شوند.

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی مازندران تاکید کرد: بهبود توان رقابتی، ارتقای کیفی محصوالت در راستای حضور در بازارهای جهانی و استفاده از دانشهای روز در بخش صنعت و تولید از مهمترین رویکردهای شرکت شهرکهای صنعتی در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.