پارادوکس نیروی کار ماهر

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

تجهیزمنابع انسانی در صنایع کوچک دارای زنجیرهای است که اگر یک مهره از آن دچار چالش ش//ود تمامی سیاس//تگذاریها نیز ب//ا چالش و نوس//ان مواجه خواهد ش//د. کافی اس//ت برای اثبات این فرضی//ه صنعت لوازم خانگی را مث//ال بزنیم؛ صنعتی که س//الها با رکود دستوپنجه نرم کرده است و بازار آن مملو از حرفهایها و تازهکارانی نیز هس//ت که از دست تقلبکاران و زیرپلهایها گالیه میکنند. در چنین شرایطی کارفرمایان به تعطیلی کارخانه و تعدیل نیروی کار اقدام کردهاند. در مقابل، ب//ازار تولیدات آنها با ظهور اجناس بیکیفیت مش//ابه قبضه ش//ده اس//ت. حال چطور میتوان از کارفرمای یک کارخانه ورشکس//ته یا در شرف تعطیلی انتظار داشت که برای بهبود پایههای آموزشی نیروی کار خود برنامهریزی کند؟ اینجاست که میبینیم تجهیز نیروی انسانی و آموزش و بروزرسانی آنها در زنجیرهای از چالشها گم میش//ود؛ به عبارتی آموزش در چنین شرایطی معنا ندارد.

حالت دیگری نیز میتوان تصور کرد؛ ممکن است کارخانه در ش//رایط مطلوب اقتصادی فعالیت کن//د و باز هم کارفرما نخواهد که نیروی کار خود آموزشهای مهارتی بیشتر ببینند یا تمایل نداش//ته باش//د که از قوانین کار آگاه شوند. توجیه برخی کارفرمایان این اس//ت که اگر قرار باش//د تولیدکننده س//طح مهارت نی//روی کار خود را باال بب//رد همپای آن باید حق//وق کارکنان خ//ود را افزایش دهند. ای//ن نکته نیز گفته میشود که برخی تولیدکنندگان صنایع کوچک حاشیه سود کمی دارند و توانایی ایجاد سیس//تمهای آموزش مهارتهای کار را نخواهد داش//ت. به عبارتی تمایل دارند نیروی کار در سطحی از آموزش و مهارت باقی بماند و با همان سیستم کار کند، تا اینکه مجبور باشند به دلیل سطح مهارتی باال، به آنها دس//تمزد بیشتری بدهند. متاس//فانه این قاعده در برخی از کارگاهها و کارخانههای کوچک وجود دارد.

در حالت دیگری نیز میت//وان مدیر کارخانهای را دید که خ//ود تحوالت صنع//ت و حرفه خود را نمیدان//د و به همان س//بک و س//یاق پیش//ین عمل میکند تا جای//ی که تمایل دارد سیستم اس//تاد- ش//اگردی همچنان باپرجا بماند. این کارفرمایان معتقدند آنهایی که در دانش//گاه درس خواندهاند به درد صنعت نمیخوردند.

حال اگر مجموعهای از این باورها را کنار همدیگر بگذاریم خواهیم دید فرضیه نخس//ت ما صحیح اس//ت و چندان دور از ذهن نیس//ت. ازای//نرو اگر قرار اس//ت م//دام از لزوم باال رفتن س//طح مهارت کارکنان صنعتی سخن گفته شود باید مهرههای نخس//تین تجهیز منابع انس//انی اصالح ش//ود. به عبارتی باید آموزش از مدیران آغاز ش//ود و به سطح کارکنان برس//د. در کنار آن نیز باید چرخهای رش//د و رونق اقتصادی اندکی به تحرک بیفتند.

صفیه رضایی روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.