احداث ناحیه صنفی ایالم برای استقرار اصناف

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایالم از برگزاری نشست بررسی و هماهنگی احداث ناحیه صنفی ایالم و استقرار واحدهای صنفی در آن خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی استان ایالم، مرتضی دارایی گفت: براساس تفاهمنامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران و صنایع کوچک در هر استانی با توجه به ظرفیتهای موجود شهرک تخصصی مشاغل صنفی ایجاد میشود.

دارایی افزود: پیرو جلس//ات قبلی و در راس//تای اجرایی شدن ای//ن تفاهمنامه و کارگ//روه اجرایی بنگاههای خ//رد، کوچک و متوس//ط و با هدف س//اماندهی و کمک به اس//تقرار اصناف در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی و نی//ز ایجاد ش//هرک صنعتی - تخصصی صنفی اس//تان جلسهای با حضور معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان و رییس اتاق اصناف استان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایالم ادامه داد: با همکاری اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت اطالعات مربوط به صنوف اس//تان جمعآوری و ضمن شناس//ایی صنوف برای اولویتبندی آنها به منظور اس//تقرار در شهرکها و نواحی صنعتی یا برنامهریزی برای ایجاد شهرکهای تخصصی - صنفی اقدام خواهد شد.

دارای//ی با اش//اره به تصوی//ب ناحیه صنف//ی در کارگروه امور زیربنایی و شهرس//ازی استان و کمیس//یون ماده 21 طرحهای غیرکش//اورزی اس//تان اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک و با اجرا و احداث ناحیه صنفی ایالم در راس//تای زیباس//ازی شهر ای//الم و کاهش صنوف آالینده از س//طح ش//هر گامهای موثری برداشته ش//ود. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان ایالم با تاکید بر نقش مش//وقهای الزم ب//رای انتقال اصناف به ش//هرک تخصصی مشاغل صنفی بیان کرد: هماهنگی با بانکها برای ارائه تس//هیالت به افرادی که تمایل دارند در شهرکهای تخصصی - صنفی مشغول بهکار شوند، میتواند کمک زیادی به این امر کند. دارایی گفت: احداث شهرکهای تخصصی صنعتی دارد. صنفی در ش//هر ایالم و مراکز شهرستانهای استان در دستور کار این شرکت قرار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.