شناسایی06 فرصت سرمایهگذاری در استان تهران

در نشست مشترک بررسی راههای جذب سرمایهگذار ترکیهای

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

راههای جذب س//رمایهگذاری خارجی شرکتهای ترکیهای به ایران در نشست مش//ترکی با حضور رایزن ارشد اقتصادی س//فارت ترکی//ه، ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی ته//ران، نماین//دگان بازرگان//ی، صنایع، معادن و کش//اورزی اتاق تهران، سازمان س//رمایهگذاری و مش//ارکتهای مردمی ش//هرداری تهران و جمعی از نمایندگان تاماالختی//ار دس//تگاههای اجرایی عضو در مرکز خدمات س//رمایهگذاری استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت به نقل از رواب//ط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی تهران، اهللمحمد آقایی، نماینده وزیر و مدیرکل ام//ور اقتصادی و دارایی ته//ران در این نشس//ت ضم//ن معرفی وظای//ف و مس//ئولیتهای مرکز خدمات س//رمایهگذاری اس//تان تهران گفت: در این مرک//ز با حض//ور فع//ال نمایندگان تاماالختیار دس//تگاههای اجرایی استان مرتب//ط ب//ا س//رمایهگذاری، تمام//ی فرصته//ای مناس//ب س//رمایهگذاری شناس//ایی و به س//رمایهگذاران خارجی که متقاضی سرمایهگذاری هستند، ارائه میشود.

آقای//ی با اش//اره ب//ه بازار مص//رف در ته//ران، س//رمایهگذاری در این اس//تان را ج//ذاب خوان//د و اف//زود: تاکنون 60 فرصت س//رمایهگذاری در اس//تان تهران ب//ا هم//کاری دس//تگاههای مرتبط برای معرفی به س//رمایهگذاران خارجی احصا شده است.

نایبریی//س مرک//ز خدم//ات سرمایهگذاری اس//تان تهران اظهار کرد: ب//ا توجه ب//ه مزیتهای س//رمایهگذاری در حوزهه//ای ش//هری، هتلس//ازی و کش//اورزی، در ح//ال حاض//ر زمینههای همکاری مطلوبی برای س//رمایهگذاران، بهویژه برای س//رمایهگذاران کشور ترکیه فراهم است.

آقای//ی گفت: نمایندگان دس//تگاههای اجرایی عض//و مرکز، اطالعات ش//فاف و دقیق درباره مناطق و صنایع دارای مزیت س//رمایهگذاری در حوزههای مختلف را شناس//ایی کردهاند که در ص//ورت لزوم دراختیار متقاضیان س//رمایهگذاری قرار داده خواهد شد.

نایبرییس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان تهران افزود: برای شناخت بیشتر س//رمایهگذاران ش//رکتهای ترکی//های از س//رمایهگذاری در ای//ران پیش//نهاد میش//ود کنفرانس مشترکی برگزار شود تا مزیتها و فرصتهای س//رمایهگذاری ایران به طرف ترکیهای معرفی شود.

همچنی//ن در ابت//دای ای//ن نشس//ت گزارشی از ش//اخصهای اقتصادی ایران و ترکیه، وضعیت و میزان سرمایهگذاری ش//رکتهای ترکی//های در ایران و میزان مبادالت تجاری دو کشور ارائه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.