زمینه ورود بنگاههای کوچک به بورس تسهیل شود

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

عض//و هیاترییس//ه ات//اق بازرگانی، صنای//ع، معادن و کش//اورزی تهران مهمترین مش//کل بنگاهه//ای کوچک را نقدینگی دانس//ت و گفت: خرید و فروش سهام و عرضه به سهامداران باید در فرابورس تسهیل شود.

س//یدحامد واح//دی با بیان اینک//ه 45 درصد اش//تغال و 33درصد تولید ناخالص داخلی جهان را ش//رکتهای کوچک و متوس//ط )SME( تشکیل میدهند، گفت: در مناطقی مانند آس//یای جنوب ش//رقی به ش//رکتهای کوچک و متوسط روی آوردهاند و از طریق آنها توانستهاند بیشترین اشتغال را با کمترین سرمایهگذاری ایجاد کنند.

به گزارش مهر، واحدی با اش//اره به اینکه در بورس «نزدگ» )Nasdag( امریکا، بزرگترین ش//رکتها در بازار اه»SME« حضور دارند، افزود: در این بازار، تسهیالت مناسبی برای این شرکتها درنظر گرفته شده است.

عض//و هیاترییس//ه ات//اق بازرگانی، صنای//ع، معادن و کش//اورزی تهران مهمترین مش//کل ش//رکتهای کوچک و متوس//ط در کش//ور را نقدینگی دانس//ت و افزود: بانکها به شرکتهای بزرگ توجه کرده و بهراحتی به آنها تسهیالت میدهند. شرکتهای کوچک و متوسط باید تالش کنند به تامین مالی از بازار سرمایه روی آوردند و به تدریج از بازار پولی فاصله بگیرند.

واحدی با اش//اره به فرآیند پذیرش و عرضه س//هام شرکتهای کوچک و متوسط در فرابورس اظهار کرد: خرید و فروش سهام و عرضه به سهامداران باید تسهیل شود.

عضو هیاترییس//ه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه پس از برجام، روند صادرات محصوالت پتروشیمی تسهیل شد، افزود: ورود ش//رکتهای کوچک و متوسط به بازار س//رمایه، سبب رونق این بازار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.