بهرهمندی 84 طرح و واحد صنعتی از تسهیالت رونق تولید

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی کهگیلویه بویراحمد گف//ت: از ابتدای طرح پرداخت تس//هیالت رونق تولید تاکنون 23 واحد صنعتی و تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی این استان این تسهیالت را دریافت کردهاند.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد، سهراب بنام اظهار کرد: تاکنون 84 طرح و واحد صنعتی و تولیدی متقاضی در این اس//تان حدود 770 میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید دریافت کردهان//د و از ای//ن تعداد، 23 واحد صنعتی و تولیدی مس//تقر در ش//هرکهای صنعتی بیش از 191میلیارد ریال تس//هیالت دریافت کردهاند.

بنام ادامه داد: واحدهای صنعتی راکد، واحدهای تولیدی که با کمتر از ظرفیت اس//می به فعالیت میپردازند و نیز واحدهای صنعتی در حال س//اخت که دارای بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی باش//ند و تا پایان امس//ال به تولید برس//ند، مش//مول دریافت تسهیالت میشوند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد یادآور ش//د: واحدهای صنعتی و تولیدی که به بانکها معرفی شدند هر چه سریعتر برای تکمیل پرونده مراجعه و با توجه به پایان مهلت پرداخت به دریافت تسهیالت اقدام کنند.

بنام تصریح کرد: پرونده تعدادی از واحدهای صنعتی متقاضی نیز در مرحله بررس//ی و رسیدگی و عقد قرارداد با بانکها بوده که میزان اختصاص این تسهیالت روزانه در حال افزایش است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار امیدواری کرد با اختصاص تسهیالت به واحدهای صنایع کوچک و متوس//ط تحول مناسبی در زمینه ارتقای تولید و نیز ایجاد و حفظ اش//تغال در واحدهای صنعتی این اس//تان ایجاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.