اجرای شبکه روشنایی در 3 شهرک صنعتی خراسان شمالی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: شبکه روشنایی در 3 شهرک صنعتی استان اجرا شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی خراسان شمالی، س//یاوش وحدت اظهار کرد: شبکه روش//نایی در شهرکهای صنعتی بیدک، جاجرم و فاروج اجرا شد.

وحدت ادامه داد: ش//بکه روش//نایی معابر به صورت زمینی و هوای//ی به طول حدود 5 کیلومتر در این ش//هرکهای صنعتی اجرا شده است.

رییس هیاتمدیره ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان شمالی گفت: شبکه توزیع برق 20 کیلوولت داخلی برای منطقه ویژه اقتصادی بجنورد نیز اجرا شد.

وح//دت تصریح ک//رد: برای تامین حدود 2 م//گاوات برق در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد یک و یک کیلومتر ش//بکه فشار متوسط توزیع برق 02کیلوولت اجرا شده است.

وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی بجنورد هماکنون دارای آب و برق بوده و این منطقه خیابانکشی شده است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان شمالی تاکیدک//رد: با تامین امکان//ات زیربنایی اولی//ه در منطقه ویژه اقتص//ادی بجنورد تا پایان امس//ال این منطقه قابل واگذاری به متقاضیان سرمایهگذاری میشود.

وحدت ادامه داد: براس//اس نقش//ه طراحی شده، منطقه ویژه اقتصادی بجنورد دارای زونهای غذایی، س//لولزی، فلزی، کانی غیرفلزی، خدماتی، گمرک، آموزش ...و است.

وی اظه//ار ک//رد: براس//اس مصوب//ه هیات وزیران، ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان خراسان ش//مالی بهعنوان سازمان متولی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بجنورد تعیین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.