راهاندازی مرکز آموزش طراحی طال و جواهر در یزد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد از راهاندازی نخس//تین مرک//ز تخصصی آم//وزش طراحی ط//ال و جواهر با پیگیری خوشه طالی استان در آیندهای نزدیک خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی یزد، سیدمس//عود عظیمی ب//ا اعالم این خب//ر گفت: با توجه ب//ه اهمیت بخش طراحی به عنوان یکی از حلقههای گمش//ده صنعت طالی کشور و نبود مراکز تخصصی آم//وزش طراحی در س//طح اس//تان، راهاندازی ای//ن مرکز در برنامههای عمل خوشه طالی برای امسال قرار گرفت.

عظیمی با اش//اره به پیشرفت فیزیکی 90 درصدی این پروژه بیان ک//رد: برای این مرک//ز در حال حاض//ر فضایی حدود 60 متر در محل اتحادیه طال و جواهر اس//تان پیشبینی ش//ده که فعالیتهای عمرانی آن در دست اقدام است.

همچنی//ن علی کریم//ی، عامل خوش//ه طال درب//اره اهداف راهاندازی این مرکز گفت: ایجاد بس//تری مناس//ب و تخصصی ب//رای آموزش طراحان طال و جواه//ر، ایجاد مزیت رقابتی برای ط//الی اس//تان، افزایش ت//وان رقابتی با مصنوع//ات خارجی و داخلی، جذب اس//تادان مجرب داخل//ی و خارجی برای انتقال مهارته//ای طراحی به ذینفع//ان از مهمترین دالیل و اهداف ایجاد این مراکز در یزد است.

کریمی افزود: طبق برنامهریزیهای انجام ش//ده در آیندهای نزدیک با تجهیز مرکز، ش//اهد راهاندازی آن خواهیم بود و این مرک//ز محلی برای انج//ام دورههای آموزش//ی - مهارتی طال و جواهر و تربیت نیروی انسانی متخصص خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.