9‌وزارتخانه‌مامور‌توسعه‌بازار‌دان ‌شبنیا‌نها

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹جزئیات‹بازارسازی‹برای‹شرک ‹تهای‹دان ‹شبنیا‹ن‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

تمام//ی کارشناس//انی که نقش//ی در پیش//برد فعالیت شرکتهای دانشبنیان دارند در ای//ن موض//وع ب//ه توافق رس//یدهاند که ش//رکتهای فن//اور و دانشبنی//ان ب//رای ف//روش محصوالت خ//ود با مش//کالتی همچون نداشتن تجربه کافی در حوزه بازار، نداش//تن نیروی انس//انی متخصص، نبود بانک اطالعاتی درس//ت، نبود منابع مال//ی و ورادات بیروی//ه مواجه هس//تند. نیمه دوم شهریور س//الجاری بود که سورنا س//تاری، معاون علم//ی و فناوری ریاس//تجمهوری اع//الم کرد: به منظ//ور بازارس//ازی ب//رای محص//والت دانشبنیان تولید داخ//ل میزان ۰۱هزار میلی//ارد تومان تعیین ش//ده که تا پایان س//ال ۶۹ وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزش//کی، جهاد کش//اورزی، نفت، نی//رو، ارتباطات و فن//اوری اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پش//تیبانی نیروهای مس//لح، راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند سهم دستگاه از هدف برنامه و روش اجرای آن را به معاون علمی و فن//اوری رییسجمهوری برای جمعبندی و ارائه به هیات وزیران اعالم کنند که گسترش صنعت ب//رای آگاهی از جزئی//ات این طرح با کارشناس//ان گفتوگو کرده است.

‹بازا ‹رسازی‹با‹پیوست‹فناوری‹ ‹

مهدی الیاس//ی، معاون سیاس//تگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با اشاره به اینکه حدود دو ماه گذشته در مصوبه هیات وزیران ۹ وزارتخانه برای تحریک بازار ش//رکتهای دانشبنیان مشخص شدند به گسترش صنعت گفت: اکنون تفاهمنام//ه اولیه برای همکاری در این حوزه با وزارت بهداش//ت، درمان و آموزش پزش//کی امضا ش//د. حدود ۳ مدل اصلی از س//وی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری برای توسعه بازار محصوالت دانشبنیان ب//ا همکاری وزارتخانهها طراحی ش//ده است. یکی از مدلها هدایت شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاه ایران ساخت است تا بتوانیم خریدهای دولتی و عمومی را برای فروش محصوالت دانشبنیان به سایر وزارتخانهها تعمیم دهیم. از سوی دیگر این وزارتخانهها ۰۱ قلم کاالی کلیدی و اولویتدار خود را اعالم کنند تا بتوانیم نیاز شرکتهای دانشبنیان را با فروش محصوالتشان برطرف کنیم.

الیاس//ی با اش//اره به اینکه با اس//تفاده از پیوست فناوری میتوان س//هم تولید داخل را در پروژههای ب//زرگ تعریف کرد، اف//زود: در تعیین س//هم تولید داخل میتوان بحث ف//روش محصوالت دانشبنیان را هم در نظر گرفت. این موضوع براساس تفاهمنامه با وزارت بهداش//ت، درمان و آموزش پزشکی به طور مش//خص قید ش//ده و برای س//ایر وزارتخانهها نیز لحاظ خواهد شد. بازارسازی محصوالت دانشبنیان در نمایش//گاه ایران ساخت ش//امل دو بخش است؛ یکی در نظ//ر گرفتن مدل ارزیابی و دیگری موضوع حمایت از ش//رکتهای دانشبنیان اس//ت. در مدل ارزیاب//ی ش//رکتهای دانشبنیان توانمن//د از نظر فنی و نوآور بودن ارزیابی میش//وند به عنوان نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استاندارد خوبی را برای محص//والت دانشبنیان تعریف کرده و براس//اس این اس//تاندارد اگر ثابت شود که کاالی ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد واردات آن محصول محدود خواهد ش//د. ب//ا توجه به اینکه مدعی س//اخت محصول داخلی در کشور زیاد است باید شرکتهای تولیدکننده داخلی با برچسب زدن مونتاژ کار یا صاحب دانش فنی بودن آنها مش//خص ش//ود که در بس//ته ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری ب//رای هم//کاری ب//ا وزارتخانهها ای//ن موض//وع لحاظ ش//ده اس//ت. بح//ث حمایتی نمایشگاه ایران س//اخت نیز به این صورت است که دستگاههای مختلف ازجمله معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانش//گاهها و مراکز پژوهش//ی که از تجهیزات ساخت داخل اس//تفاده کنند یارانهای را متناسب با س//قف خریدش//ان در نظر خواهند گرفت. این مدل حمایتی ب//رای س//ایر وزارتخانهها ازجمل//ه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در نظر گرفته شده است.

او به دیگر مدل همکاری معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری با س//ایر وزارتخانهها برای توسعه ب//ازار محصوالت دانشبنیان اش//اره کرد و افزود: در تفاهمنامهای ک//ه با وزارتخانهها برای توس//عه بازار محصوالت دانشبنیان در نظر گرفته شده مدلهای حمایت//ی برای بازارس//ازی محص//والت دانشبنیان طراحی میشود.

به گفته الیاس//ی تا پایان آذر امس//ال جمعبندی وزارتخانهه//ا از می//زان حمای//ت برای بازارس//ازی محصوالت دانشبنیان انجام میش//ود و پیشنویس تفاهمنام//ه ۴ وزارتخان//ه تهیه ش//ده و آماده نهایی ش//دن است و تا اوایل سال آینده تصویب نهایی این برنامه در نظر گرفته شده است.

‹گام‹دوم‹دولت‹برای‹دان ‹شبنیا ‹نها‹ ‹

میث//م نریمانی، مدیرکل سیاس//تگذاری معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری به ماده۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای حمایت از توس//عه بازار محصوالت، صادرات و افزایش تولید ش//رکتهای دانشبنیان اشاره کرد و به گسترش صنعت گفت: حوزههای مختلفی ازجمله نانو فناوری، زیست فناوری، هوافضا ...و در این قانون برای حمایت تعیین شدهاند. از سویی در زیرمجموعه پ//روژه بزرگ اقتص//اد مقاومتی برنام//ه مهم اقتصاد دانشبنیان مش//خص ش//ده که بحث اصلی توسعه اقتصاد دانشبنیان بازار محصوالت دانشبنیان است.

او افزود: از سال ۹۸ قانون حمایت از شرکتهای دانشبنی//ان ب//ه تصویب دولت رس//ید و با توجه به اینک//ه چند س//الی از تصویب این قان//ون میگذرد در این چند س//ال ش//رکتهای دانشبنی//ان مورد ارزیابی قرار گرفتند و درحالحاضر ۰۰۷۲ ش//رکت دانشبنی//ان صالحیت اس//تفاده از قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان را کسب کردهاند. همچنین با ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی و قوانین مالیاتی حمایتهای خوبی از این شرکتها میشود. در این چند سال شرکتهای دانشبنیان توانمند شناسایی ش//دهاند و محصوالت و پژوهشه//ای آنها به نتیجه رس//یده اما قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان زمان//ی تکمیل خواهد ش//د که تولی//د محصول به بازارسازی و مصرف ختم شود.

نریمانی با اش//اره به اینکه گام نخست دولت برای حمایت از ش//رکتهای دانشبنی//ان تصویب قانون حمایت از ش//رکتهای دانشبنی//ان بود و گام دوم بازارسازی برای محصوالت دانشبنیان است، اظهار کرد: با حمایت دولت شرکتهای دانشبنیان تا امروز توانستهاند طرحهای فناورانه خود را تجاریسازی و به محص//ول تبدیل کنند اما اکنون این ش//رکتها برای ف//روش محصوالت خود با مش//کالتی مواجه هس//تند از جمله اینکه مش//ابه خارجی محصوالت در ب//ازار وج//ود دارد و از س//ویی واردات بیروی//ه مانع فروش محصوالت این ش//رکتها میشود و از ط//رف دیگر ب//رای فروش محصول خ//ود به برخی استانداردها نیاز دارند از اینرو نیاز به برنامه مدونی برای اعتمادس//ازی آزمایشگاهها و ارگانهای دولتی برای خرید محصوالت این شرکتها وجود دارد.

مدیرکل سیاس//تگذاری معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری با بیان اینک//ه طبق مصوبه دولت قرار ش//د ۹ وزارتخانه میزان سهمشان را از ۰۱ هزار میلیارد تومان برای توس//عه محصوالت دانشبنیان به معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری اعالم کنن//د، گفت: ب//رای تعیی//ن وظای//ف وزارتخانهها برنامهه//ای متع//ددی تعیین ش//د ازجمل//ه اینکه محص//والت دانشبنی//ان هرک//دام از وزارتخانهه//ا به صورت مجزا شناس//ایی ش//ود. اکنون حدود ۰۷ محصول با فناوری پیشرفته از سوی معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری شناسایی شده است. بر اس//اس این ارزیابی اولویتهای ه//ر وزارتخانه برای تعری//ف فناوریهای پیش//رفته مخت//ص وزارتخانه مرب//وط مش//خص خواهد ش//د ب//ه عن//وان نمونه اولویته//ای وزارت بهداش//ت، درم//ان و آم//وزش پزش//کی ب//رای داش//تن فناوریهای پیش//رفته در حوزههای درمان، تجهیزات، واکس//ن ...و شامل چه فناوریهایی میشود.

او افزود: از دیگر برنامهها شناسایی نیاز وزارتخانهها به ابزارها برای توس//عه بازار است که متناسب با نیاز آنها وجوه س//رمایهگذاری مانند یارانه در نظر گرفته میشود به شرطی که برای فناوری محصول را ارتقا دهند و برنامه توسعه بازار را تعریف کنند.

ب//ه گفته نریمانی بس//یاری از ارگانه//ای دولتی محصوالت ش//رکتهای دانشبنیان را نمیشناسند و ای//ن برنامه کم//ک خواهد کرد به شناس//ایی نیاز س//ازمانهای دولت//ی و از س//وی دیگ//ر نیازه//ای اولویتدار وزارتخانه نیز مشخص خواهد شد.

مهدی الیاسی: برای رفع نیاز شرکتهای دانشبنیان وزارتخانهها کاالهای کلیدی و اولویتدار را اعالم کنند

میثم نریمانی: گام دوم دولت برای دانشبنیانها بازسازی

محصوالت دانشبنیان است

طیبه جهانبازی

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.