ابالغ تقسیم کار ملی زیست فناوری

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

دبیر س//تاد توس//عه زیس//تفناوری معاونت علمی با اش//اره ب//ه برنامه مدون تقس//یم کار ملی زیس//ت فناوری کشور گف//ت: میتوانی//م در ۰۱س//ال آین//ده ۰۲درص//د اقتص//اد کش//ور را از اقتصاد زیس//تی تامین کنیم. به گزارش پایگاه اطالعرس//انی معاونت علم//ی و فناوری ریاس//تجمهوری، مصطف//ی قانعی در صد و نوزدهمین جلسه کمیسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه زیس//ت فناوری گفت: یکی از بزرگترین پروژههای زیست فناوری تهیه برنامه مدون تقس//یم کار ملی زیس//ت فناوری بود که وظایف تمامی دس//تگاههای ذیربط در این حوزه مشخص شده است. وی اف//زود: این برنامه با هدف ورود فعال همه دس//تگاههای ذیربط در حوزه زیست فناوری به این موضوع تهیه شده و به همه دستگاههای مرتبط نیز ابالغ خواهد ش//د. به گفته قانع//ی، باید برنامهای در این زمینه تهیه ش//ود که دولت را مج//اب به حمایت کرده و درآمدزایی و ارزشآفرینی حوزه زیس//ت فناوری را برای دولت روش//ن کند تا در آینده به اقتصاد زیس//تی نیز فکر کنی//م؛ اقتصادی که در برخی کش//ورها مورد توجه قرار گرفته اس//ت. وی تصریح کرد: باید برنامه ارائهش//ده به حدی جامع و کامل باش//د تا موضوع اقتصاد زیستی را نیز به آن پیوس//ت کنیم؛ در این صورت میتوانیم در ۰۱سال آینده ۰۲درصد اقتصاد کش//ور را از اقتصاد زیس//تی تامی//ن کنیم. دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با اشاره به ارزشآفرینی زیس//ت فناوری در آینده اقتصادی کش//ور گفت: پس از ارائه برنامه مدون تقس//یم کار ملی زیس//ت فناوری، س//ال آینده بسته اقتصاد زیس//تی را نیز ارائ//ه خواهیم کرد. قانعی بیان ک//رد: هنوز در دولت ب//ه اقتصادی بودن علم و فناوری چن//دان اعتقادی وجود ندارد که نهادینه کردن این فرهنگ و باور در دولت وظیفه ماست و باید با ارائه برنامههای مدون و تالشهای بیوقفه آن را به نتیجه برسانیم. برای رهایی از اقتصاد نفتی باید به منابع زیستی اتکا داشت که متاسفانه هنوز نتوانس//تهایم اهمیت منابع زیستی را در جامعه نهادینه کنیم. گفتنی اس//ت، ایجاد و راهان//دازی «کمیته ملی زیس//تفناوری» بهعنوان نهاد ملی مدیریت توس//عه زیس//تفناوری در سال ۹۷۳۱ بهص//ورت کمیتهای فرابخش//ی با عضویت دس//تگاهها و نهادهای ذیرب//ط، درواق//ع نقطه آغازین س//اماندهی نظام مل//ی مدیریت زیس//تفناوری در کشور است. س//ند ملی زیستفناوری به منظور توس//عه جهشی و هدفمند این فناوری در کشور از طرف این کمیته آماده ش//د و در س//ال ۳۸ به تصویب هیات دولت رس//ید. براساس این سند با ایجاد شورای عالی زیستفناوری برای سیاستگذاری، برنامهری//زی و نظارت ملی در حوزهه//ای آموزش، پژوهش و تولید در زیس//تفناوری موافقت شد. ستاد توسعه زیستفناوری در سال ۷۸۳۱ بهعنوان یکی از س//تادهای فناوریه//ای راهبردی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ایجاد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.