افتتاح پیشرفتهترین فناوری روز دنیا برای تامین آب اصفهان

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

پیش//رفتهترین فناوری روز دنیا با عنوان «انقالب سبز در صنعت آب و فاضالب» در دنیا برای نخس//تین بار در خاورمیانه و در سطح نیمهصنعت//ی در نی//روگاه برق ش//هید منتظری اصفه//ان افتتاح میشود.

ب//ه گ//زارش پای//گاه اطالعرس//انی معاون//ت علم//ی و فناوری ریاستجمهوری، مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاون//ت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری درباره طرح تامین آب مصرف//ی نیروگاه برق ش//هید منتظری اصفهان گف//ت: با توجه به توسعه مدیریت مصرف آب و اهمیت بازچرخش آن و با هدف تامین آب بخش صنعت و فضای س//بز ش//هری از طری//ق بازچرخش آب از فاضالبهای صنعتی و شهری، طرح یاد شده اجرایی میشود.

دبیر س//تاد توسعه زیس//ت فناوری با اش//اره به ایجاد دانش فنی پیش//رفتهترین سیس//تم تصفیه فاضالب (رآکتور با زیس//ت توده گرانولی) گفت: این طرح با حمایت س//تاد توس//عه زیست فناوری معاون//ت علم//ی در ۰۰۳ مترمکع//ب و ب//ه صورت آزمایش//ی در تصفیهخانه شاهینشهر اصفهان نصب و راهاندازی شد.

قانعی بیان کرد: با انجام طرح آزمایشی به ظرفیت ۰۰۳مترمکعب در روز، هماکنون دانش فنی پیشرفتهترین سیستم تصفیه فاضالب که در س//ال ۲۱۰۲میالدی در هلند تجاریس//ازی شده و تاکنون احداث این سیس//تم در انحصار یک ش//رکت هلن//دی بود در ایران ایج//اد ش//د و در روزهای آینده ب//ا حضور معاون علم//ی و فناوری رییسجمهوری افتتاح میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.