معرفی‹ایده‹فناورانه‹برتر‹در‹مهندسی‹زیستی

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

دومین جش//نواره و مس//ابقه خالقی//ت و نوآوری در مهندس//ی زیس//تی با هدف معرفی بهترین ایده برتر الهامگرفته از طبیعت از سوی پژوهشگاه رویان برگزار میش//ود. به گزارش مهر، حامد دائمی، عضو هیات علمی پژوهش//گاه رویان و دبیر علمی دومین جشنواره و مس//ابقه خالقیت و نوآوری در مهندسی زیس//تی گفت: گروه مهندس//ی زیس//تی پژوهشگاه رویان با ه//دف حمایت از پژوهش//گران و مبتکران جوان ب//رای دومین بار مس//ابقه خالقیت و نوآوری در مهندس//ی زیستی را برگزار میکند. عضو هیات علمی گروه مهندس//ی زیس//تی پژوهش//گاه رویان با اش//اره ب//ه محورهای اصل//ی این مس//ابقه اظهار کرد: مهندس//ی بافت، دارورس//انی، فرآوری زیستی س//لولهای بنیادی، س//لول درمانی و زیست مواد از محورهای این مس//ابقه بهش//مار میرود. وی با بیان اینکه همه پژوهش//گران سراسر کشور میتوانند در این مس//ابقه ش//رکت کنند، افزود: در این مس//ابقه پژوهشگران زیر ۵۳سال میتوانند با الهام از طبیعت به ارائه ایدهای نوآورانه در حوزه مهندس//ی زیس//تی بپردازند و از طرح پیش//نهادی خود در روز برگزاری همای//ش دفاع کنند. به گفت//ه وی، در انتها به ایده برتر جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.